Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
343.67 NG-K
Lý luận và thực tiễn về sự thống nhất ý chí để giao kết hợp đồng thương mại /
DDC 343.67
Tác giả CN Nguyễn, Văn Kha
Nhan đề Lý luận và thực tiễn về sự thống nhất ý chí để giao kết hợp đồng thương mại / Nguyễn Văn Kha; GVHD: TS. Trần Thị Bảo Ánh
Thông tin xuất bản H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2016
Mô tả vật lý 64tr. ; A4
Tóm tắt I. Mục đích nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu: Thông qua việc phân tích các quy định của pháp luật hợp đồng Việt Nam về yếu tố thỏa thuận, có đặt trong sự đối chiếu so sánh với pháp luật nước ngoài, để tìm kiếm, phát hiện những tiến bộ và thiếu sót của pháp luật Việt Nam, chỉ ra được vai trò quan trọng của sự thống nhất ý chí để giao kết hợp đồng trong tổng thể chung của chế định hợp đồng Luận văn được nghiên cứu chủ yếu dựa trên phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và pháp luật. Tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu cụ thể như: phân tích, tổng hợp, so sánh luật học, khảo cứu thực tế để làm rõ vấn đề cần nghiên cứu II. Kết quả nghiên cứu Phân tích nội dung sự thỏa thuận của hợp đồng; bao gồm quy định của pháp luật Việt Nam (chủ yếu trong BLDS 2005 và BLDS 2015) về các thành tố tạo nên sự thỏa thuận: đề nghị và chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng, các điều kiện hiệu lực và vô hiệu của thỏa thuận, các khiếm khuyết chủ yếu của một thỏa thuận trong thực tiễn. Có sự đối chiếu so sánh với pháp luật nước ngoài để làm rõ vấn đề. Đánh giá pháp luật về yếu tố thỏa thuận của hợp đồng trong pháp luật Việt Nam hiện nay III. Kết luận và kiến nghị Luận văn đặc biệt đi sâu phân tích các quy định của pháp luật Việt Nam về các vấn đề liên quan đến yếu tố thỏa thuận. Dựa trên những cơ sở nền tảng đã được đề cập, việc phân tích như vậy giúp tác giả có thể đánh giá một cách khách quan tính ưu việt và sự hạn chế của quy phạm pháp luật Việt Nam, đối chiếu vào thực tiễn để rút ra những điểm cần phát huy và những điểm cần sửa đổi, hoàn thiện, tạo tính minh bạch và ứng dụng cao của sự thỏa thuận.
Từ khóa tự do Giao kết hợp đồng
Từ khóa tự do Thương mại
Từ khóa tự do Lý luận
Từ khóa tự do Thực tiễn
Từ khóa tự do Thống nhất
Địa chỉ 01Kho Luận văn(2): 01501062, 08100206
000 00000nam#a2200000ui#4500
00163960
0027
00406725674-0BA4-4E88-9D9F-95C5F9613EA1
005201707041122
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|a20170704112132|bminhkhue|y20170412100226|znamtd
082 |a343.67|bNG-K
100 |aNguyễn, Văn Kha
245 |aLý luận và thực tiễn về sự thống nhất ý chí để giao kết hợp đồng thương mại / |cNguyễn Văn Kha; GVHD: TS. Trần Thị Bảo Ánh
260 |aH. : |bViện Đại Học Mở Hà Nội, |c2016
300 |a64tr. ; |cA4
520|aI. Mục đích nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu: Thông qua việc phân tích các quy định của pháp luật hợp đồng Việt Nam về yếu tố thỏa thuận, có đặt trong sự đối chiếu so sánh với pháp luật nước ngoài, để tìm kiếm, phát hiện những tiến bộ và thiếu sót của pháp luật Việt Nam, chỉ ra được vai trò quan trọng của sự thống nhất ý chí để giao kết hợp đồng trong tổng thể chung của chế định hợp đồng Luận văn được nghiên cứu chủ yếu dựa trên phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và pháp luật. Tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu cụ thể như: phân tích, tổng hợp, so sánh luật học, khảo cứu thực tế để làm rõ vấn đề cần nghiên cứu II. Kết quả nghiên cứu Phân tích nội dung sự thỏa thuận của hợp đồng; bao gồm quy định của pháp luật Việt Nam (chủ yếu trong BLDS 2005 và BLDS 2015) về các thành tố tạo nên sự thỏa thuận: đề nghị và chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng, các điều kiện hiệu lực và vô hiệu của thỏa thuận, các khiếm khuyết chủ yếu của một thỏa thuận trong thực tiễn. Có sự đối chiếu so sánh với pháp luật nước ngoài để làm rõ vấn đề. Đánh giá pháp luật về yếu tố thỏa thuận của hợp đồng trong pháp luật Việt Nam hiện nay III. Kết luận và kiến nghị Luận văn đặc biệt đi sâu phân tích các quy định của pháp luật Việt Nam về các vấn đề liên quan đến yếu tố thỏa thuận. Dựa trên những cơ sở nền tảng đã được đề cập, việc phân tích như vậy giúp tác giả có thể đánh giá một cách khách quan tính ưu việt và sự hạn chế của quy phạm pháp luật Việt Nam, đối chiếu vào thực tiễn để rút ra những điểm cần phát huy và những điểm cần sửa đổi, hoàn thiện, tạo tính minh bạch và ứng dụng cao của sự thỏa thuận.
653 |aGiao kết hợp đồng
653 |aThương mại
653 |aLý luận
653 |aThực tiễn
653 |aThống nhất
852|a01|bKho Luận văn|j(2): 01501062, 08100206
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata1/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2016/343.67/nguyenvankha/nguyenvankha_01thumbimage.jpg
890|a2|b0|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01501062 Kho Luận văn 343.67 NG-K Luận văn 1
2 08100206 Kho Luận văn 343.67 NG-K Luận văn 2
  1 of 1