Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
006.7 HO-T
Căn bản thiết kế web HTML Javascript ASP /
DDC 006.7
Tác giả CN Hồ, Hoàng Triết
Nhan đề Căn bản thiết kế web HTML Javascript ASP / Hồ Hoàng Triết
Thông tin xuất bản H. : Thống kê, 2002
Mô tả vật lý 286tr. ; 20cm
Từ khóa tự do Thiết kế
Từ khóa tự do HTML
Từ khóa tự do Web
Từ khóa tự do Căn bản
Từ khóa tự do Java
Địa chỉ Thư Viện - Viện Đại Học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00163833
0022
0043185B6A1-417B-4A34-9735-6F95B32734CE
005201703291108
008081223s2002 vm| vie
0091 0
039|a20170329110834|bnamtd|y20170329105537|znamtd
082 |a006.7|bHO-T
100 |aHồ, Hoàng Triết
245 |aCăn bản thiết kế web HTML Javascript ASP / |cHồ Hoàng Triết
260 |aH. : |bThống kê, |c2002
300 |a286tr. ; |c20cm
653 |aThiết kế
653 |aHTML
653 |aWeb
653 |aCăn bản
653 |aJava
852 |aThư Viện - Viện Đại Học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata1/sachthamkhao/tiengviet/000_tongquat/000_tongquat/canbanthietkeweb/canbanthietkeweb_001thumbimage.jpg
890|c1|a0|b0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào