Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
621.38 HU-T
Kỹ thuật số thực hành /
DDC 621.38
Tác giả CN Huỳnh, Đắc Thắng
Nhan đề Kỹ thuật số thực hành / Huỳnh Đắc Thắng
Thông tin xuất bản H. : Khoa học kỹ thuật, 2006
Mô tả vật lý 411tr. ; 21 cm
Từ khóa tự do Thực hành
Từ khóa tự do Kỹ thuật
Từ khóa tự do Số
Địa chỉ Thư Viện - Viện Đại Học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00162697
0022
0043EBB6781-24C5-4332-970A-F7F7150A558E
005201703211443
008081223s2006 vm| vie
0091 0
039|a20170321144353|bnamtd|y20170321142329|znamtd
082 |a621.38|bHU-T
100 |aHuỳnh, Đắc Thắng
245 |aKỹ thuật số thực hành / |cHuỳnh Đắc Thắng
260 |aH. : |bKhoa học kỹ thuật, |c2006
300 |a411tr. ; |c21 cm
653 |aThực hành
653 |aKỹ thuật
653 |aSố
852 |aThư Viện - Viện Đại Học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata1/sachthamkhao/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/kythuatsothuchanh/kythuatsothuchanh_001thumbimage.jpg
890|c1|a0|b0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào