Opac-Dmd And Related Information 
Kết quả NCKH
370 NG-H
XÂY DỰNG KHUNG NĂNG LỰC THÍCH ỨNG VỚI YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC CỦA CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƢỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI. Mã số V2019-24 :
DDC 370
Tác giả CN Nguyễn, Mai Hương
Nhan đề XÂY DỰNG KHUNG NĂNG LỰC THÍCH ỨNG VỚI YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC CỦA CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƢỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI. Mã số V2019-24 : BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP VIỆN / PGS.TS.Nguyễn Mai Hương
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 87 tr. ; A4
Từ khóa tự do Đổi mới giáo dục
Từ khóa tự do Cán bộ quản lý
Từ khóa tự do Trường Đại học Mở Hà Nội
Từ khóa tự do Khung năng lực thích ứng
Tác giả(bs) CN ThS. Trần Tiến Dũng
Tác giả(bs) CN ThS. Nguyễn Thị Hương An
Tác giả(bs) CN TS. Lê Thị Minh Thảo
Địa chỉ Trường Đại học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173950
0029
004B9D097C4-5201-47AF-A897-AD8D27A86908
005202009161400
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20200916000033|bdtmkhue|y20200915015946|zdtmkhue
082 |a370|bNG-H
100 |aNguyễn, Mai Hương
245 |aXÂY DỰNG KHUNG NĂNG LỰC THÍCH ỨNG VỚI YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC CỦA CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƢỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI. Mã số V2019-24 : |bBÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP VIỆN / |cPGS.TS.Nguyễn Mai Hương
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2019
300 |a87 tr. ; |cA4
653 |aĐổi mới giáo dục
653 |aCán bộ quản lý
653 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
653 |aKhung năng lực thích ứng
700 |aThS. Trần Tiến Dũng
700|aThS. Nguyễn Thị Hương An
700|aTS. Lê Thị Minh Thảo
852 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/nghiencuukhoahoc/2019/370/nguyenmaihuong/nguyenmaihuong_01thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào