Opac-Dmd And Related Information 
Kết quả NCKH
343.67 NG-N
Pháp luật về bảo vệ thông tin bí mật cá nhân. Mã số MHN2019-04 :
DDC 343.67
Tác giả CN Nguyễn, Thị Nhung
Nhan đề Pháp luật về bảo vệ thông tin bí mật cá nhân. Mã số MHN2019-04 : Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Trường / PGS.TS. Nguyễn Thị Nhung
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 66 tr. ; A4
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Bí mật cá nhân
Từ khóa tự do Thông tin cá nhân
Tác giả(bs) CN Lê Đình Nghị
Tác giả(bs) CN Mạc Vân Hải
Tác giả(bs) CN Phạm Hùng Cường
Địa chỉ Trường Đại học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173949
0029
00453EE643D-206E-4FB6-AA18-8E6BC791C253
005202009151539
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20200915013933|bdtmkhue|y20200915012924|zdtmkhue
082 |a343.67|bNG-N
100 |aNguyễn, Thị Nhung
245 |aPháp luật về bảo vệ thông tin bí mật cá nhân. Mã số MHN2019-04 : |bBáo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Trường / |cPGS.TS. Nguyễn Thị Nhung
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2019
300 |a66 tr. ; |cA4
653 |aPháp luật
653 |aBí mật cá nhân
653 |aThông tin cá nhân
700 |aLê Đình Nghị
700|aMạc Vân Hải
700|aPhạm Hùng Cường
852 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/nghiencuukhoahoc/2019/343.67/nguyenthinhung/nguyenthinhung_01thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào