Opac-Dmd And Related Information 
Kết quả NCKH
420 NG-Q
Các từ chỉ màu sắc cơ bản trong thành ngữ Tiếng Anh và Tiếng Việt dưới góc nhìn xuyên văn hóa. Mã số V2017-06 :
DDC 420
Tác giả CN Nguyễn, Văn Quang
Nhan đề Các từ chỉ màu sắc cơ bản trong thành ngữ Tiếng Anh và Tiếng Việt dưới góc nhìn xuyên văn hóa. Mã số V2017-06 : Báo cáo Tổng kết Đề tài khoa học và công nghệ cấp Viện / Nguyễn Văn Quang
Thông tin xuất bản H. : Viện Đại học Mở Hà Nội, 2017
Mô tả vật lý 93 tr. ; A4
Tóm tắt đề tài nghiên cứu “CÁC TỪ CHỈ MÀU SẮC CƠ BẢN TRONG THÀNH NGỮ TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT DƯỚI GÓC NHÌN XUYÊN VĂN HÓA” có ý nghĩa lớn cả về lý luận và thực tiễn. Về mặt lý luận, nghiên cứu vận dụng lý thuyết của Ngữ nghĩa học nhằm lý giải ý nghĩa của từ ngữ chỉ màu sắc, các phương thức chuyển nghĩa của từ ngữ chỉ màu sắc, làm rõ “bức tranh màu sắc” của tiếng Anh và tiếng Việt và lý thuyết về mối quan hệ giữa Ngôn ngữ và Văn hóa để giải thích tri nhận của người Anh và người Việt về màu sắc. Kết quả nghiên cứu có thể góp phần làm rõ về một số vấn đề về tính biểu trưng, nghĩa của từ chỉ màu sắc và mối quan hệ giữa các từ chỉ màu sắc với đặc trưng văn hóa của mỗi dân tộc. Về mặt thực tiễn, kết quả nghiên cứu có thể được áp dụng trong việc dạy-học tiếng Anh và biên/phiên dịch Anh-Việt và Việt-Anh cũng như có giá trị tham khảo đối với những ai quan tâm đến vấn đề này.
Từ khóa tự do Góc nhìn xuyên văn hóa
Từ khóa tự do Thành ngữ Tiếng Anh và Tiếng Việt
Từ khóa tự do Từ chỉ màu sắc
Địa chỉ 01Kho Kết quả NCKH(1): 01700060
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173938
0029
004683BEAA0-8AD1-41FA-A3CD-8C7AFB3D8780
005202009041059
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20200903205917|bdtmkhue|y20200903203758|zdtmkhue
082 |a420|bNG-Q
100 |aNguyễn, Văn Quang
245 |aCác từ chỉ màu sắc cơ bản trong thành ngữ Tiếng Anh và Tiếng Việt dưới góc nhìn xuyên văn hóa. Mã số V2017-06 : |bBáo cáo Tổng kết Đề tài khoa học và công nghệ cấp Viện / |cNguyễn Văn Quang
260 |aH. : |bViện Đại học Mở Hà Nội, |c2017
300 |a93 tr. ; |cA4
520 |ađề tài nghiên cứu “CÁC TỪ CHỈ MÀU SẮC CƠ BẢN TRONG THÀNH NGỮ TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT DƯỚI GÓC NHÌN XUYÊN VĂN HÓA” có ý nghĩa lớn cả về lý luận và thực tiễn. Về mặt lý luận, nghiên cứu vận dụng lý thuyết của Ngữ nghĩa học nhằm lý giải ý nghĩa của từ ngữ chỉ màu sắc, các phương thức chuyển nghĩa của từ ngữ chỉ màu sắc, làm rõ “bức tranh màu sắc” của tiếng Anh và tiếng Việt và lý thuyết về mối quan hệ giữa Ngôn ngữ và Văn hóa để giải thích tri nhận của người Anh và người Việt về màu sắc. Kết quả nghiên cứu có thể góp phần làm rõ về một số vấn đề về tính biểu trưng, nghĩa của từ chỉ màu sắc và mối quan hệ giữa các từ chỉ màu sắc với đặc trưng văn hóa của mỗi dân tộc. Về mặt thực tiễn, kết quả nghiên cứu có thể được áp dụng trong việc dạy-học tiếng Anh và biên/phiên dịch Anh-Việt và Việt-Anh cũng như có giá trị tham khảo đối với những ai quan tâm đến vấn đề này.
653 |aGóc nhìn xuyên văn hóa
653 |aThành ngữ Tiếng Anh và Tiếng Việt
653 |aTừ chỉ màu sắc
852|a01|bKho Kết quả NCKH|j(1): 01700060
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/nghiencuukhoahoc/2017/420/nguyenvanquang/nguyenvanquang_001thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01700060 Kho Kết quả NCKH 420 NG-Q Nghiên Cứu Khoa Học 1
  1 of 1