Opac-Dmd And Related Information 
Giáo trình
305.8 BU-D
Giáo trình Dân tộc học /
DDC 305.8
Tác giả CN Bùi, Xuân Đính
Nhan đề Giáo trình Dân tộc học / PGS.TS. Bùi Xuân Đính
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2020
Mô tả vật lý 228 tr. : Ảnh
Tùng thư Trường Đại học Mở Hà Nội; Khoa Du Lịch
Tóm tắt Giáo trình này có mục tiêu chính là trang bị cho sinh viên các ngành không chuyên Dân tộc học những kiến thức mang tính khái quát về các tộc ngƣời ở Việt Nam (tên gọi, thành phần, phân bố, dân cƣ, các đặc điểm cơ bản về cƣ trú, kinh tế - xã hội và văn hóa...); đặc biệt là với sinh viên ngành Du lịch có thể vận dụng những kiến thức về văn hóa các tộc ngƣời vào việc thực hành hƣớng dẫn du lịch, đóng góp ý kiến vào việc xây dựng các tour, tuyến, điểm du lịch ở địa phƣơng.
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Dân tộc học
Địa chỉ Trường Đại học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173942
0021
0047794EFE8-0E2B-4DDE-92E2-8AA9B7BDBDC7
005202009081538
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20200908013822|bdtmkhue|y20200908012136|zdtmkhue
082 |a305.8|bBU-D
100 |aBùi, Xuân Đính
245 |aGiáo trình Dân tộc học / |cPGS.TS. Bùi Xuân Đính
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2020
300 |a228 tr. : |bẢnh
490 |aTrường Đại học Mở Hà Nội; Khoa Du Lịch
520 |aGiáo trình này có mục tiêu chính là trang bị cho sinh viên các ngành không chuyên Dân tộc học những kiến thức mang tính khái quát về các tộc ngƣời ở Việt Nam (tên gọi, thành phần, phân bố, dân cƣ, các đặc điểm cơ bản về cƣ trú, kinh tế - xã hội và văn hóa...); đặc biệt là với sinh viên ngành Du lịch có thể vận dụng những kiến thức về văn hóa các tộc ngƣời vào việc thực hành hƣớng dẫn du lịch, đóng góp ý kiến vào việc xây dựng các tour, tuyến, điểm du lịch ở địa phƣơng.
653 |aGiáo trình
653 |aDân tộc học
852 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/giaotrinh_baigiangtruong/300_khoahocxahoi/300_khoahocxahoi/giaotrinhdantochoc/giáo trình dân tộc học_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào