Opac-Dmd And Related Information 
Giáo trình
006.071 TIN
Tin học cơ bản /
DDC 006.071
Nhan đề Tin học cơ bản / Viện Đại học Mở Hà Nội
Thông tin xuất bản H. : Lao động - xã hội, 2016
Mô tả vật lý 294tr. ; 24cm
Từ khóa tự do Tin học
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Đại cương
Địa chỉ 06Kho Khoa Kinh tế(8): 06101740-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00167733
0021
0042A86B63D-DC25-4D76-9AC6-7F98209A9DD0
005201803221105
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20180322110520|ztrangdk
082 |a006.071|bTIN
245 |aTin học cơ bản / |cViện Đại học Mở Hà Nội
260 |aH. : |bLao động - xã hội, |c2016
300 |a294tr. ; |c24cm
653 |aTin học
653 |aGiáo trình
653 |aĐại cương
852|a06|bKho Khoa Kinh tế|j(8): 06101740-7
890|a8|b21
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 06101740 Kho Khoa Kinh tế 006.071 TIN Giáo trình 1
2 06101741 Kho Khoa Kinh tế 006.071 TIN Giáo trình 2
3 06101742 Kho Khoa Kinh tế 006.071 TIN Giáo trình 3
4 06101743 Kho Khoa Kinh tế 006.071 TIN Giáo trình 4
5 06101744 Kho Khoa Kinh tế 006.071 TIN Giáo trình 5
6 06101745 Kho Khoa Kinh tế 006.071 TIN Giáo trình 6
7 06101746 Kho Khoa Kinh tế 006.071 TIN Giáo trình 7 Hạn trả:28-12-2020
8 06101747 Kho Khoa Kinh tế 006.071 TIN Giáo trình 8 Hạn trả:05-02-2021
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào