Opac-Dmd And Related Information 
Giáo trình
519.55 LY-T
Phân tích chuỗi thời gian /
DDC 519.55
BBK 29/526
Tác giả CN PGS.TS Lý Hoàng Tú
Nhan đề Phân tích chuỗi thời gian / Viện Đại học Mở Hà nội. Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thông tin xuất bản H. : NXB Thống Kê, 2003
Mô tả vật lý 188tr ; 23cm
Tóm tắt Trình bày một số khái niệm cơ bản như khái niệm quá trình ngẫu nhiên, chuỗi thời gian, các quá trình tuyến tính, quá trình dừng và thuật toán mô phỏng chuỗi thời gian tự hồi quy. Xây dựng thuật toán chặt khúc chỗi thời gian thành các đoạn tự hồi quy
Từ khóa tự do phân tích chuỗi thời gian , quá trình ngẫu nhiên , mô hình tuyến tính
Địa chỉ 01Kho Giáo trình(44): 01100131-59, 01100165-9, 01100171-80
Địa chỉ 11Kho Khoa Tài chính Ngân hàng(6): 01100160-4, 01100170
000 00000caa a2200000 4500
0013993
0021
0047055
005201409181603
008101206s2003 vm a 000 0 vie d
0091 0
020|c20 000 VND
039|a20140918160359|bhonghanh|y20140830225846|zadmin
082 |223|a519.55|bLY-T
084 |a29/526|bGTLC-20
090 |bLY-T
1001 |aPGS.TS Lý Hoàng Tú
24500|aPhân tích chuỗi thời gian / |cViện Đại học Mở Hà nội. Bộ Giáo dục và Đào tạo
260 |aH. : |bNXB Thống Kê, |c2003
300 |a188tr ; |c23cm
520 |aTrình bày một số khái niệm cơ bản như khái niệm quá trình ngẫu nhiên, chuỗi thời gian, các quá trình tuyến tính, quá trình dừng và thuật toán mô phỏng chuỗi thời gian tự hồi quy. Xây dựng thuật toán chặt khúc chỗi thời gian thành các đoạn tự hồi quy
653 |aphân tích chuỗi thời gian , quá trình ngẫu nhiên , mô hình tuyến tính
852|a01|bKho Giáo trình|j(44): 01100131-59, 01100165-9, 01100171-80
852|a11|bKho Khoa Tài chính Ngân hàng|j(6): 01100160-4, 01100170
890|a50|b8|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01100131 Kho Giáo trình 519.55 LY-T Giáo trình 1
2 01100132 Kho Giáo trình 519.55 LY-T Giáo trình 2
3 01100133 Kho Giáo trình 519.55 LY-T Giáo trình 3
4 01100134 Kho Giáo trình 519.55 LY-T Giáo trình 4
5 01100135 Kho Giáo trình 519.55 LY-T Giáo trình 5
6 01100136 Kho Giáo trình 519.55 LY-T Giáo trình 6
7 01100137 Kho Giáo trình 519.55 LY-T Giáo trình 7
8 01100138 Kho Giáo trình 519.55 LY-T Giáo trình 8
9 01100139 Kho Giáo trình 519.55 LY-T Giáo trình 9
10 01100140 Kho Giáo trình 519.55 LY-T Giáo trình 10
  1  2  3  4  5 of 5 
Không có liên kết tài liệu số nào