Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
658 DA-T
Hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân tại Chi cục thuế Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội /
DDC 658
Tác giả CN Đặng, Anh Tuấn
Nhan đề Hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân tại Chi cục thuế Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội / Đặng Anh Tuấn; NHDKH GS.TS Nguyễn Thành Độ
Thông tin xuất bản H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2016
Mô tả vật lý 109tr. ; A4
Tóm tắt Luận văn đã tìm hiểu, nghiên cứu và hệ thống lại những lý luận cơ bản về thuế thu nhập cá nhân và công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân. Luận văn phản ánh thực trạng công tác quản lý thu thuế thu nhâp cá nhân tại Chi cục thuế huyện Mê Linh giai đoạn 2011-2015 từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm góp phần thực hiện tốt công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân ở Chi cục thuế huyện Mê Linh giai đoạn 2016-2020.
Từ khóa tự do Thuế thu nhập cá nhân
Từ khóa tự do Quản lý thuế
Từ khóa tự do Thành phố Hà Nội
Từ khóa tự do Chi cục thuế Huyện Mê Linh
Địa chỉ 01Kho Luận văn(2): 01501330, 08100046
000 00000nam#a2200000ui#4500
00164404
0027
00403B2448D-2669-413B-B3CD-A9D15B8452C1
005201708011546
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|a20170801154643|bminhkhue|y20170504143628|zminhkhue
082 |a658|bDA-T
100 |aĐặng, Anh Tuấn
245 |aHoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân tại Chi cục thuế Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội / |cĐặng Anh Tuấn; NHDKH GS.TS Nguyễn Thành Độ
260 |aH. : |bViện Đại Học Mở Hà Nội, |c2016
300 |a109tr. ; |cA4
520 |aLuận văn đã tìm hiểu, nghiên cứu và hệ thống lại những lý luận cơ bản về thuế thu nhập cá nhân và công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân. Luận văn phản ánh thực trạng công tác quản lý thu thuế thu nhâp cá nhân tại Chi cục thuế huyện Mê Linh giai đoạn 2011-2015 từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm góp phần thực hiện tốt công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân ở Chi cục thuế huyện Mê Linh giai đoạn 2016-2020.
653 |aThuế thu nhập cá nhân
653 |aQuản lý thuế
653 |aThành phố Hà Nội
653 |aChi cục thuế Huyện Mê Linh
852|a01|bKho Luận văn|j(2): 01501330, 08100046
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata1/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2016/658/danganhtuan/danganhtuan_001thumbimage.jpg
890|c1|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01501330 Kho Luận văn 658 DA-T Luận văn 1
2 08100046 Kho Luận văn 658 DA-T Luận văn 2
  1 of 1