Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
420 VU-N
Student's expectations and experiences of blended learning: A case study at Hanoi Open University, VietNam :
DDC 420
Tác giả CN Vũ, Hoàng Ngân
Nhan đề Student's expectations and experiences of blended learning: A case study at Hanoi Open University, VietNam : A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the degree of Master of Education / Vũ Hoàng Ngân
Thông tin xuất bản Melbourne, Australia : School of Education, College of Design and Social Context, 2014
Mô tả vật lý 115 tr. ; A4
Tùng thư Rmit University, College of design and Social Context, School of Education
Từ khóa tự do VietNam
Từ khóa tự do Hanoi Open University
Từ khóa tự do Blended learning
Từ khóa tự do Expectations
Từ khóa tự do Experiences
Địa chỉ 01Kho Luận văn(1): 01502765
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173926
0027
00485230D3F-D204-49FD-B5B5-FDFC6BA7C951
005202008261605
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20200826020518|bdtmkhue|y20200826002405|zdtmkhue
082 |a420|bVU-N
100 |aVũ, Hoàng Ngân
245 |aStudent's expectations and experiences of blended learning: A case study at Hanoi Open University, VietNam : |bA thesis submitted in fulfilment of the requirements for the degree of Master of Education / |cVũ Hoàng Ngân
260 |aMelbourne, Australia : |bSchool of Education, College of Design and Social Context, |c2014
300 |a115 tr. ; |cA4
490 |aRmit University, College of design and Social Context, School of Education
653 |aVietNam
653 |aHanoi Open University
653 |aBlended learning
653 |aExpectations
653 |aExperiences
852|a01|bKho Luận văn|j(1): 01502765
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvancanbo/vuhoangngan/vuhoangngan_001thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01502765 Kho Luận văn 420 VU-N Luận văn 1
  1 of 1