Sách TK Tiếng Việt
658.1 BU-P
Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh /
DDC 658.1
Tác giả CN Bùi, Xuân Phong
Nhan đề Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh / GS.TS.NGUT Bùi Xuân Phong
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thông tin và truyền thông, 2010
Mô tả vật lý 327 tr. ; 24 cm
Tùng thư Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam, Học viện công nghệ bưu chính viễn thông
Từ khóa tự do Phân tích hoạt động kinh doanh
Từ khóa tự do Quản trị kinh doanh
Địa chỉ Thư Viện - Viện Đại Học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00132358
0022
004AEE809B6-6996-4B86-B2DA-72A1E1859A5F
005201506081522
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|a20150608152207|bminhkhue|y20150608145406|zminhkhue
082 |a658.1|bBU-P
100 |aBùi, Xuân Phong
245 |aGiáo trình phân tích hoạt động kinh doanh / |cGS.TS.NGUT Bùi Xuân Phong
260 |aHà Nội : |bThông tin và truyền thông, |c2010
300 |a327 tr. ; |c24 cm
490 |aTập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam, Học viện công nghệ bưu chính viễn thông
653 |aPhân tích hoạt động kinh doanh
653 |aQuản trị kinh doanh
852 |aThư Viện - Viện Đại Học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata1/sachthamkhao/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/giaotrinhphantichhoatdongkinhdoanh/giaotrinhphantichhoatdongkinhdoanh_001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào