Duyệt theo bộ sưu tập Sách TK Tiếng Việt (Tất cả)
Sắp xếp :
Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (Có hiệu lực thi hành từ 01/9/2016)31-05-2024Giới thiệu nội dung thuế xuất khẩu, nhập khẩu với những quy định chung và quy định cụ thể về tính thuế, biểu thuế, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ, miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế và các điều khoản thi hành
Luật Kinh doanh bất động sản (Được thông qua ngày 28/11/2023)31-05-2024Giới thiệu toàn văn Luật Kinh doanh bất động sản với những quy định chung và quy định cụ thể về kinh doanh bất động sản có sẵn, kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai, kinh doanh dịch vụ bất động sản, quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản và các điều khoản thi hành
Một số vấn đề lý luận và kinh nghiệm quốc tế về quản trị công (Sách tham khảo) / PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Anh (Chủ biên)31-05-2024Gồm 20 bài tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý nghiên cứu một số vấn đề về lý luận về quản trị công; quan điểm; đề xuất những giải pháp tiếp thu, vận dụng các tiêu chuẩn, kinh nghiệm quốc tế về quản trị công
Án lệ và bình luận. Quyển 331-05-2024Tập hợp 10 án lệ trong các lĩnh vực hình sự, dân sự, hành chính và tố tụng đã được ban hành cùng những bình luận về án lệ
Án lệ và bình luận. Quyển 231-05-2024Tập hợp 13 án lệ trong các lĩnh vực dân sự, hình sự, hành chính và tố tụng đã được ban hành cùng những bình luận về án lệ
Án lệ và bình luận. Quyển 131-05-2024Tập hợp 16 án lệ trong các lĩnh vực dân sự, hình sự, hành chính và tố tụng đã được ban hành cùng những bình luận về án lệ
Pháp luật dân sự - kinh tế và thực tiễn xét xử. Tưởng Duy LượngTập 1 / 31-05-2024Cung cấp kiến thức pháp luật trong xử lý tranh chấp về dân sự - kinh tế: bản chất các vụ việc, thực tiễn giải quyết tranh chấp, những thiếu sót trong quá trình giải quyết tranh chấp
Dịch vụ công một số vấn đề lý luận, pháp lý và thực tiễn / Vũ Công Giao (Chủ biên)31-05-2024Gồm các bài nghiên cứu về đo lường chất lượng dịch vụ công; dịch vụ hành chính công ở Việt Nam hiện nay; vai trò của nhà nước đối với dịch vụ công trong nền kinh tế thị trường; triển vọng và thách thức đối với dịch vụ công trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư...
Áp dụng pháp luật hình sự - Lý luận và thực tiễn: Sách chuyên khảo / GS.TS. Võ Khánh Vinh31-05-2024Trình bày những vấn đề chung về áp dụng pháp luật hình sự, và phân tích, luận giải những nội dung cụ thể về áp dụng bộ phận giả định, bộ phận quy định và bộ phận chế tài của quy phạm pháp luật hình sự
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 1230