Duyệt theo bộ sưu tập Luận văn (Tất cả)
Sắp xếp :
Lễ hội đình làng Niệm Thượng, Phường Khắc Niệm, Bắc Ninh : Luận văn thạc sĩ Quản lý văn hóa / Lê Thanh Lâm, NHDKH: PGS.TS. Đinh Gia Lê13-07-2020Trên cơ sở tiến hành khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý lễ hội đình làng Niệm Thượng, phường Khắc Niệm, Bắc Ninh, luận văn đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo tồn và phát huy lễ hội Niệm Thượng trong giai đoạn hội nhập hiện nay. Nhiệm vụ nghiên cứu . Luận văn tập trung giải quyết các vấn đề cơ bản sau đây: - Hệ thống hóa những vấn đề lý luận liên quan đến lễ hội và lễ hội truyền thống của Việt Nam, các văn bản về quản lý lễ hội làm cơ sở khoa học trong công tác tổ chức, quản lý lễ hội truyền thống đình làng Niệm Thượng. - Tiến hành khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng công tác tổ chức, quản lý lễ hội truyền thống đình làng Niệm Thượng trong giai đoạn hiện nay. - Đề xuất một số nhóm giải pháp phù hợp với thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, tổ chức lễ hội đình làng Niệm Thượng. Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của đề tài là công tác quản lý, tổ chức lễ hội truyền thống đình làng Niệm Thượng, phường Khắc Niệm, Bắc Ninh trong giai đoạn hiện nay và giải pháp nâng cao công tác quản lý lễ hội đình làng Niệm thượng, phường Khắc Niệm, Bắc Ninh. Phạm vi nghiên cứu + Thời gian nghiên cứu: đề tài tập trung khai thác lễ hội đình làng Niệm Thượng từ năm 2000 (năm đầu tiên tổ chức lễ hội sau khi khôi phục) đến năm 2017 (thời điểm thực hiện khảo cứu). + Không gian nghiên cứu: luận văn tập trung nghiên cứu tại địa bàn làng Niệm Thượng (khu phố Thượng) là nơi diễn ra lễ hội. Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp phân tích tài liệu - Phương pháp điền dã dân tộc học - Phương pháp quan sát - Phương pháp phỏng vấn Những đóng góp của luận văn - Luận văn là công trình nghiên cứu đầu tiên một cách toàn diện về quản lý lễ hội đình làng Niệm Thượng, phường Khắc Niệm, Bắc Ninh đã đánh giá được những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong công tác quản lý lễ hội. Trên cơ sở đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý lễ hội truyền thống gắn với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương. - Kết quả nghiên cứu của luận văn có thể là tài liệu tham khảo, nghiên cứu cho các đề tài mang tính tương đồng.
Pháp luật về tuyển dụng và sử dụng lao động chưa thành niên ở Việt Nam / NHDKH TS Đỗ Thị Dung27-05-2020Mục đích nghiên cứu: Mục đích nghiên cứu của luận văn là làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận về pháp luật tuyển dụng và sử dụng lao động chưa thành niên, thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật tuyển dụng, sử dụng lao động chưa thành niên ở Việt Nam. Từ đó, đề xuất một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về tuyển dụng và sử dụng lao động chưa thành niên ở Việt Nam hiện nay. Phương pháp nghiên cứu: Để đạt được mục đích nghiên cứu và nhiệm vụ nghiên cứu, luận văn được thực hiện dựa trên cơ sở phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác – Lê Nin cũng như quan điểm, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước về lao động nó chung, lao động chưa thành niên nói riêng. Các phương pháp nghiên cứu cụ thể được sử dụng như: phương pháp phân tích, phương pháp tổng hợp, phương pháp thống kê, phương pháp so sánh, phương pháp lịch sử, phương pháp so sánh luật học, phương pháp nghiên cứu thực tiễn, phương pháp dự báo khoa học. Các phương pháp này được sử dụng linh hoạt tùy vào nội dung và yêu cầu của các chương và tiểu mục trong luận văn. Kết luận: Lao động chưa thành niên được hiểu là những người dưới 18 tuổi. Với độ tuổi này, do chưa có sự phát triển đầy đủ về thể chất và tinh thần, chưa phát triển toàn diện về nhân cách, chưa có kinh nghiệm sống, chưa hiểu biết xã hội, chưa nhận thức đầy đủ về quyền và nghĩa vụ công dân trong đó có quyền và nghĩa vụ lao động của mình, khả năng tự bảo vệ chưa cao… cho nên lao động chưa thành niên rất dễ bị chủ sử dụng lao động xâm phạm quyền và lợi ích khi tuyển dụng và sử dụng lao động. Bởi vậy, bảo vệ lao động chưa thành niên nói chung và trong quá trình tuyển dụng và sử dụng nói riêng là một trong những mối quan tâm của nhà nước ta từ trước đến nay.
Kiểm sát giải quyết các tranh chấp KInh doanh, Thương mại từ thực tiễn Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa / NHDKH TS Trần Văn Biên26-05-2020Trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá thực trạng công tác của Viện kiểm sát trong lĩnh vực kinh doanh thương mại ở giai đoạn sơ thẩm. Từ đó đã phân tích, những nguyên nhân của những hạn chế, những vướng mắc, bất cập của pháp luật giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại; đề xuất phương hướng và một số giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả áp dụng pháp luật trong hoạt động kiểm sát việc giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại của Viện kiểm sát nhân dân ở giai đoạn sơ thẩm.
Pháp luật bảo hiểm y tế từ thực tiễn Huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc / NHDKH: TS Đỗ Thị Dung21-05-2020. Đề tài đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về BHYT gồm: Khái niệm, đặc điểm, vai trò, các nguyên tăc điều chỉnh pháp luật về BHYT, Quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về BHYT: Đối tượng tham gia BHYT, chế độ BHYT, quỹ BHYT, tổ chức thực hiện BHYT và xử lý vi phạm pháp luật và giải quyết tranh chấp về BHYT.
Pháp luật về nhà ở xã hội từ thực tiễn Thành phố Hà Nội / NHDKH: PGS.TS Phạm Văn Tuyết21-05-2020Nhà ở là vấn đề nan giải và cấp thiết nhất trong đời sống của mỗi người dân. Một trong những nhiệm vụ, giải pháp về chính sách xã hội nói chung và an sinh xã hội nói riêng được Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 – Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) nhấn mạnh là bảo đảm mức tối thiểu về một số dịch vụ xã hội cơ bản cho người dân – trong đó có bảo đảm nhà ở tối thiểu là: Cải thiện điều kiện nhà ở cho người nghèo, người có thu nhập thấp ở đô thị, từng bước giải quyết nhu cầu về nhà ở cho người lao động tại các khu công nghiệp và học sinh, sinh viên. Có cơ chế hỗ trợ nhà ở cho người thu nhập thấp ở đô thị phù hợp cho đối tượng có nhu cầu thuê, mua nhà ở. Tập trung khắc phục những khó khăn về đất đai, quy hoạch, vốn, thủ tục, tạo điều kiện cho các tổ chức kinh doanh tham gia thực hiện các dự án phát triển nhà ở xã hội, có chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà ở tại các khu công nghiệp. Với ý nghĩa thiết thực như vậy, việc tìm hiểu và lựa chọn nghiên cứu đề tài là hết sức cần thiết và mang tính thời sự cao. Trên cơ sở kế thừa những thành tựu, kết quả nghiên cứu của các công trình khoa học, các bài viết liên quan đã được công bố luận văn tiếp tục nghiên cứu làm sáng tỏ một số vấn đề pháp luật về nhà ở xã hội từ thực tiễn Thành phố Hà Nội như: - Về mặt pháp luật luận văn phân tích và làm sáng tỏ một số lý luận pháp luật về nhà ở xã hội. - Luận văn phân tích và làm sáng tỏ thực trang pháp luật và thực tiễn áp dụng pahps luật về nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội. - Tìm ra những hạn chế, bất cập trong thực hiện pháp luật về nhà ở xã hội và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về nhà ở xã hội. Từ những phân tích trên luận văn góp phần vào quá trình nghiên cứu, hoàn thiện pháp luật về hộ kinh doanh từ thực tiễn chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp nói chung và trên địa bản thành phố Hà Nội nói riêng.
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 331