Duyệt theo bộ sưu tập Sách TK Tiếng Việt (Tất cả)
Sắp xếp :
Quản lý quan hệ khách hàng : Customer relationship management03-04-2019Quản lý quan hệ khách hàng ngày nay sử dụng các hệ thống công nghệ thông tin để nắm bắt và theo dõi các nhu cầu của khách hàng
Bài tập Luật hình sự và tố tụng hình sự. 122-03-2019Các tình huống liên quan đến Luật hình sự, tố tụng hình sự , gợi ý trả lời và tài liệu tham khảo
Luật doanh nghiệp nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện22-03-2019Luật doanh nghiệp nhà nước năm 2003 và các văn bản hướng dẫn thực hiện
Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới22-03-2019Trình bày những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cùng những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam và nhiệm vụ của người đảng viên
Tang lễ của người Nùng Giang ở Cao Bằng / Triệu Thị Mai22-03-2019Cuốn sách giới thiệu một hình thưc tang lễ khá phổ biến và giữ được nhiều nét truyền thống của người Nùng Giang ở Cao Bằng
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 1086