Duyệt theo bộ sưu tập Sách TK Tiếng Việt (Tất cả)
Sắp xếp :
Cấu trúc hành lang xanh thành phố / TS.KTS Nguyễn Văn Tuyên21-04-2022Trình bày lý thuyết chung về không gian xanh, hành lang xanh, vành đai xanh. Tổng quan thiết lập cấu trúc quy hoạch hành lang xanh đô thị lớn trên thế giới và Việt Nam. Thực trạng không gian xanh, hành lang xanh thành phố tại Việt Nam. Các yếu tố tác động đến việc thiết lập cấu trúc hành lang xanh thành phố tại Việt Nam và giải pháp thiết lập cấu trúc quy hoạch, quản lý phát triển hành lang xanh thành phố tại Việt Nam
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 1137