Duyệt theo bộ sưu tập Giáo trình (Tất cả)
Sắp xếp :
Giáo trình Dân tộc học / PGS.TS. Bùi Xuân Đính08-09-2020Giáo trình này có mục tiêu chính là trang bị cho sinh viên các ngành không chuyên Dân tộc học những kiến thức mang tính khái quát về các tộc ngƣời ở Việt Nam (tên gọi, thành phần, phân bố, dân cƣ, các đặc điểm cơ bản về cƣ trú, kinh tế - xã hội và văn hóa...); đặc biệt là với sinh viên ngành Du lịch có thể vận dụng những kiến thức về văn hóa các tộc ngƣời vào việc thực hành hƣớng dẫn du lịch, đóng góp ý kiến vào việc xây dựng các tour, tuyến, điểm du lịch ở địa phƣơng.
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 162