Duyệt theo bộ sưu tập Giáo trình (Tất cả)
Sắp xếp :
Giáo trình kế toán tài chính 2 / TS. Trần Thị Thu Phong25-11-2020Trang bị có hệ thống cho sinh viên những kiến thức cơ bản, tổng quát về kế toán tài chính áp dụng trong các doanh nghiệp (DN). Đồng thời, giáo trình này cũng đi sâu một cách có chọn lọc những vấn đề kỹ thuật - nghiệp vụ của kế toán trên các phần hành chủ yếu như kế toán tiền, tiền vay; kế toán quan hệ thanh toán; kế toán dự phòng; kế toán các khoản đầu tư tài chính (ĐTTC); kế toán các hoạt động khác; kế toán vốn chủ sở hữu (VCSH) cùng với lập và trình bày báo cáo tài chính (BCTC). Từ đó, giúp sinh viên nắm được cách thức áp dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn công tác kế toán tại DN cũng như tiếp tục nghiên cứu các môn học chuyên ngành ở bậc cao hơn.
Giáo trình kế toán hành chính sự nghiệp / TS. Trần Thị Thu Phong24-11-2020Trình bày tổ chức công tác kế toán tại đơn vị hành chính sự nghiệp; kế toán vốn bằng tiền, vật tư, sản phẩm, hàng hoá; kế toán tài sản cố định; kế toán các khoản thanh toán; kế toán các khoản nguồn vốn, kinh phí; kế toán các khoản thu - chi; báo cáo tài chính
Toán ứng dụng trong kinh tế / PGS. TS. Nguyễn Thanh Hải24-11-2020Cung cấp các kiến thức toán học cơ bản trong kinh tế, quản lý, kinh doanh và tài chính gồm: Hàm số một biến số; tỷ lệ phần trăm, cấp số và toán tài chính; đạo hàm; hàm số nhiều biến số; tích phân; ma trận; quy hoach tuyến tính; phương trình sai phân và phương trình vi phân
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 163