Duyệt theo bộ sưu tập Luận văn (Tất cả)
Sắp xếp :
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội : Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh / Trần Anh Tuấn, NHDKH: PGS.TS Bùi Huy Nhượng19-09-2019Đề tài “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội” góp phần tích cực cho việc đánh giá những tác động bên trong, bên ngoài thực trạng nguồn nhân lực tại Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội, thông qua đó đề xuất một số giải pháp, phương hướng nhằm nâng cao nguồn nhân lực tại trường cao đẳng y tế Hà Nội. Tác giả cũng sử dụng một số phương pháp nghiên cứu chủ yếu là phương pháp thống kê và phân tích. Với các tài liệu, số liệu cập nhật và thu thập khá đầy đủ, chính xác và tin cậy, Luận văn đã đi sâu phân tích nguồn nhân lực gồm: Phân tích các yếu tố bên trong, bên ngoài, Qua đó, đánh giá thực trạng nguồn nhân lực và tìm ra điểm mạnh, điểm yếu của trường Cao đẳng Y tế Hà Nội giai đoạn 2015- 2018. Dựa vào kết quả nghiên cứu lý luận và khảo sát thực trạng đội ngũ cán bộ, giảng viên tại trường Cao đẳng Y tế Hà Nội giai đoạn 2015 -2018, có thề nói nguồn nhân lực tại trường khá giầu tiềm năng trong công tác phát tri en đội ngũ giảng viên, tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế. Trên cơ sở hạn chế đó, luận văn đã đề xuất một số giải pháp cần thiết đế thực hiện nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại trường Cao đẳng Y tế Hà Nội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học trong thời kỳ mới, các biện pháp chủ yếu đó là: Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt quy hoạch, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực; Đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ giảng viên. Tạo nguồn bổ sung những cán bộ trẻ, tài năng vào đội ngũ giảng viên; Sử dụng hợp lý đội ngũ giảng viên vào nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học; Xây dựng và hoàn thiện chế độ chính sách đối với cán bộ giảng viên; Tăng cường các điều kiện bảo đảm cho cán bộ giảng viên thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, giảng dậy và nghiên cứu khoa học; Xây dựng môi trường làm việc tốt hơn nữa cho giảng viên
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội : Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh / Bùi Tiến An, NHDKH: PGS.TS. Bùi Huy Nhượng19-09-2019Nội dung chương 1: tác giả đã tập trung làm rõ được một số vấn đề như sau: Nghiên cứu một số khái niệm liên quan đến nhân lực, nguồn nhân lực, chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Khái quát được một số nội dung về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Trình bày về các hoạt động để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đồng thời nêu lên các nguyên nhân sẽ ảnh hưởng đến quá trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Nội dung chương 2: tác giả đã làm rõ một số vấn đề về chất lượng nguồn nhân lực tại Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội như sau: Tìm hiểu được về lịch sử hình thành và phát triển của nhà trường. Giới thiệu được cơ cấu tổ chức bộ máy của nhà trường cũng như tình hình hiện tại mà trường đang thực hiện như: công tác phân công bộ máy; nội dung đào tạo của Trường; Đặc điểm nhân sự và những vấn đề trong hoạt động giáo dục của nhà Trường ở giai đoạn 2015 - 2020. Tìm hiểu được đặc điểm tình hình về chất lượng nguồn nhân lực của nhà trường thông qua các công tác: cơ cấu lao động; phẩm chất đạo đức của giảng viên; đặc điểm về chuyên môn giảng dạy của giáo viên và nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của người giảng viên. Về vấn đề nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Trường cao đẳng nghề công nghệ cao Hà Nội đã làm rõ một số chính sách liên quan đến người lao động như: chính sách tuyển dụng; chính sách làm việc; chính sách đào tạo; các chính sách nâng cao thể lực và tinh thần của người lao động; các chính sách đầu tư và điều kiện làm việc cho giảng viên, giáo viên Trường. Tác giả đã đánh giá thực trạng chất lượng nguồn nhân lực của Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội qua việc đánh giá những vấn đề đạt được và những vấn đề còn tồn tại, giải trình rõ nguyên nhân của mỗi vấn đề. (Với các tài liệu, số liệu cập nhật và thu thập khá đầy đủ, chính xác, tin cậy do các phòng ban liên quan của Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội cung cấp). Nội dung chương 3: phương hướng, mục tiêu phát triển hiện tại và tương lai của Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội, trong chương 3 tác giả sẽ có những giải pháp tiếp theo để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội trong giai đoạn phát triển sắp tới. Các giải pháp bao gồm: Các giải pháp về quy hoạch đội ngũ giảng viên và nâng cao chất lượng tuyển dụng người lao động Các giải pháp về thời gian làm việc và chế độ làm việc cho giảng viên Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội Giải pháp về chính sách tôn vinh và khen thưởng đối với các chức danh nhà giáo Giải pháp cho công tác đào tạo nghề cho người lao động Giải pháp về công tác tiền lương và chính sách cho người lao động Các khuyến nghị với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, với công ty, doanh nghiệp đang trực tiếp sử dụng người học của Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội
Kiểm sát việc giải quyết các vụ án kinh doanh thương mại và thực tiến áp dụng tại Viện kiểm sát ở tỉnh Phú Thọ : Chuyên ngành đào tạo: Luật Kinh tế / Phạm Khắc Việt18-09-20191. Mục đích và phương pháp nghiên cứu Mục đích nghiên cứu đề tài nhằm làm rõ một số vấn đề lý luận về việc kiểm sát giải quyết vụ án kinh doanh, thương mại và thực tiễn thực hiện pháp luật tại các Viện kiểm sát nhân dân ở tỉnh Phú Thọ, từ đó đề xuất giải pháp hoàn thiện và bảo đảm thực hiện pháp luật trong công tác này. Để đạt được mục đích này, nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn là đi sâu vào công tác kiểm sát giải quyết vụ án kinh doanh, thương mại của các Viện kiểm sát nhân dân ở tỉnh Phú Thọ. 2. Kết quả nghiên cứu Phần mở đầu: Giới thiệu sơ lược, khái quát về đề tài Chương 1: Những vấn đề lý luận về kiểm sát giải quyết các vụ án kinh doanh thương mại. Chương 2: Thực trạng pháp luật hiện hành về kiểm sát giải quyết vụ án KDTM. Chương 3: Thực tiễn kiểm sát việc giải quyết các vụ án kinh doanh thương mại tại tỉnh Phú Thọ và kiến nghị đề xuất. 3. Kết luận: Qua việc phân tích một số vấn đề lý luận về kiểm sát giải quyết các vụ án kinh doanh thương mại của Viện kiểm sát nhân dân, Luận văn đã chỉ ra thực trạng quy định của pháp luật qua đó nêu được một số giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật hiện hành
Hợp đồng vô hiệu do giả tạo theo pháp luật Việt Nam / Phạm Mạnh Linh. NHDKH: TS. Trần Văn Biên18-09-2019Việc xác lập hợp đồng là một trong những phương thức hiệu quả đối với các chủ thể khi tham gia vào các quan hệ dân sự, kinh tế nhằm hướng tới quyền, lợi ích mong muốn đạt được. Để được pháp luật công nhận và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp thì các bên trong hợp đồng phải tuân thủ một số điều kiện nhất định, đó là điều kiện có hiệu lực của hợp đồng. Việc vi phạm một trong các điều kiện có hiệu lực sẽ dẫn tới hậu quả là hợp đồng bị vô hiệu. Hiện nay, các quy định về hợp đồng vô hiệu vẫn còn nhiều vướng mắc, có những cách hiểu khác nhau, vận dụng khác nhau dẫn tới đường lối xử lý chưa thống nhất, chưa rõ ràng. cần nghiên cứu một cách nghiêm túc vấn đề hợp đồng vô hiệu do giả tạo để từ đó đưa ra các kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật về vấn đề này. Việc nghiên cứu đề tài là nhằm góp phần làm sáng tỏ khái niệm, đặc điểm pháp lý chế định hợp đồng vô hiệu nói chung và hợp đồng vô hiệu do giả tạo nói riêng, qua đó làm rõ hậu quả pháp lý của hợp đồng vô hiệu do giả tạo, đồng thời phân tích thực trạng pháp luật, thực tiễn áp dụng pháp luật về hợp đồng vô hiệu do giả tạo, đề xuất một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật. Việc nghiên cứu, đánh giá các vấn đề trong luận văn dựa trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và pháp luật. Bên cạnh đó, tác giả còn sử dụng nhiều phương pháp nghiên cứu cụ thể như: phân tích, tổng hợp, so sánh, thống kê …kết hợp giữa lý luận với thực tiễn để thực hiện luận văn.
Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu một số vấn đề lý luận và thực tiễn : Chuyên ngành đào đạo: Luật kinh tế / Lương Thị Thu Hà. NHDKH: TS. Kiều Thị Thanh18-09-2019Trên cơ sở tìm hiểu những vấn đề lý luận về bảo hộ nhãn hiệu, các quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam về bảo hộ nhãn hiệu; nghiên cứu đánh giá thực trạng áp dụng các quy định pháp luật trên về bảo hộ nhãn hiệu ở Việt Nam hiện nay. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện quy định của pháp luật về bảo hộ nhãn hiệu và nâng cao hiệu quả trong việc bảo hộ tên thương mại ở Việt Nam giai đoạn tới để đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra trong xu thế hội nhập quốc tế. Luận văn được sử dụng các phương pháp nghiên cứu cụ thể như: Lịch sử - lôgíc, phân tích - tổng hợp, điều tra, khảo sát, thống kê, so sánh và tổng kết thực tiễn. Thông qua luận văn sẽ góp phần hoàn thiện quy định của pháp luật Việt Nam về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu thông qua việc đánh giá những bất cập, hạn chế được rút từ thực tiễn phân tích, đánh giá hệ thống các quy định của pháp luật hiện hành, thực trạng hoạt động bảo hộ nhãn hiệu. Từ đó đề ra những giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật có liên quan. Luận văn sẽ góp phần đánh giá thực trạng bảo hộ nhãn hiệu của các doanh nghiệp ở Việt Nam, từ đó chứng minh được tầm quan trọng của công tác bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu trong tiến trình phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế, để các doanh nghiệp nhận thức được. Đồng thời đề xuất các giải pháp hoàn chỉnh cơ chế thực thi công tác bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu, giải quyết tranh chấp và xử lý các hành vi vi phạm về nhãn hiệu.
Hành vi khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh theo pháp luật Việt Nam hiện nay : Chuyên ngành đào tạo: Ngành Luật / Nguyễn Thị Thùy Dung18-09-2019Với mục đích làm rõ các vấn đề lý luận và thực tiễn cũng như đề xuất một số biện pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng biện pháp chế tài đối với các hành vi khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh ở nước ta hiện nay. Luận văn sử dụng phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác – Lênin và một số phương pháp nghiên cứu khoa học cơ bản như: Phương pháp phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, so sánh pháp luật… Kết quả nghiên cứu Luận văn đã phân tích các vấn đề lý luận pháp luật về xử lý vi phạm pháp luật đối với hành vi khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh đồng thời đánh giá trung thực, khách quan về thực trạng pháp luật và hiệu quả áp dụng các chế tài xử lý hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động cạnh tranh ở Việt Nam hiện nay.Trên cơ sở đó làm nền tảng đề xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về biện pháp chế tài xử lý vi phạm pháp luật về hành vi khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh ở Việt Nam Kết luận Qua một thời gian được áp dụng, một số quy định của pháp luật về chế tài xử lý vi phạm trong lĩnh vực cạnh tranh của nước ta đã bộc lộ nhiều bất cập. Do vậy, Việc hoàn thiện pháp luật về biện pháp chế tài xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động cạnh tranh ở Việt Nam là một yêu cầu thiết yếu.
Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm không khí do các doanh nghiệp gây ra tại Việt Nam : Chuyên ngành đào tạo : Luật kinh tế / Nguyễn Văn Anh. NHDKH: TS. Nguyễn Văn Phương18-09-2019Phần 1: Mục đích và phương pháp nghiên cứu 1. Mục đích nghiên cứu: làm sáng tỏ các vấn đề lý luận, pháp lý và thực tiễn về pháp luật kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí do doanh nghiệp gây ra ở Việt Nam. Từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách, pháp luật về kiểm soát ô nhiễm không khí, góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân, bảo đảm quyền được sống trong môi trường trong lành 2. Phương pháp nghiên cứu: Luận văn đã dùng phép biện chứng duy vật của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước làm cơ sở phương pháp luận cho việc nghiên cứu, đánh giá đúng các vấn đề. Phần 2: Kết quả nghiên cứu 1. Làm rõ một số vấn đề lý luận. 2. Phân tích, đánh giá thực trạng các quy định của pháp luật và thực trạng ô nhiễm môi trường không khí do các doanh nghiệp gây ra tại Việt Nam 3. Đưa ra một số kiến nghị và giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật. Phần 3: Kết luận Trên cơ sở lý luận và thực tiễn được làm sáng tỏ, luận văn chỉ ra nhu cầu hoàn thiện pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí ở nước ta, như: xuất phát từ yêu cầu của quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền; từ yêu cầu của quá trình phát triển bền vững; từ yêu cầu của quá trình hội nhập khu vực và quốc tế; từ thực trạng các quy định pháp luật và từ chính thực tiễn ô nhiễm môi trường không khí hiện nay; đưa ra được quan điểm và phương hướng hoàn thiện pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí. Hoàn thiện pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí cần hướng tới bảo đảm quyền được sống trong môi trường trong lành, bảo đảm phát triển bền vững, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; đưa ra các giải pháp chung về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí ở Việt Nam
Pháp luật về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất từ thực tiễn huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ / Nguyễn Tùng Linh. NHDKH: TS. Phạm Minh Sơn18-09-2019Mục đích và phương pháp nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu Pháp luật về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất từ thực tiễn, làm sáng tỏ và sâu sắc hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn của pháp luật về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và thông qua việc tìm hiểu thực trạng điều chỉnh của pháp luật đối với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thực tiễn thực hiện các quy định của pháp luật về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Kết quả nghiên cứu: - Tìm hiểu cơ sở lý luận về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, hệ thống pháp luật về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở Việt Nam. Đánh giá thực trạng điều chỉnh của pháp luật về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; nêu được những ưu điểm và hạn chế, bất cập của hệ thống pháp luật về quy hoạch sử dụng đất. Tìm hiểu tình hình thực hiện pháp luật về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; nguyên nhân của những hạn chế bất cập trong việc thực hiện pháp luật trong lĩnh vực này tại huyện Lâm Thao; Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, góp phần thực hiện hiệu quả pháp luật về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương. Kết luận: Pháp luật về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cần phải hoàn thiện hơn nữa, đảm bảo thực hiện pháp luật bằng một số giải pháp như giải pháp cơ chế, giải pháp kinh tế - tài chính; giải pháp tuyển truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; giải pháp khoa học – công nghệ và bảo vệ môi trường.
Nghiên cứu giải pháp tăng hiệu năng truyền dữ liệu trên mạng thông tin quang : Chuyên ngành đào tạo: Kỹ thuật Viễn thông / Mai Xuân Chinh. NHDKH: PGS.TS. Phạm Ngọc Nam18-09-20191. Mục đích và phương pháp nghiên cứu: Mạng thông tin quang đang chiếm một vị trí rất quan trọng, các tuyến cáp quang hiện nay không thể đáp ứng được nhu cầu thông tin hiện tại. Với sự phát triển không ngừng của công nghệ 4.0 nhất là trong lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông nhu cầu trao đổi thông tin ngày càng tăng. Do đó, để thông tin được truyền đi một cách thông suốt, cần nghiên cứu và xây dựng một giải pháp nhằm tăng hiệu năng truyền dữ liệu cho mạng thông tin quang hiện tại. Nghiên cứu tổng quan hệ thống thông tin quang những ưu điểm vượt trội so với hệ thống thông tin điện tử; Nghiên cứu các công nghệ truyền dẫn quang và ứng dụng triển khai thực tế trên tuyến truyền dữ liệu từ Vũng Tàu đến Tp.HCM. 2. Kết quả nghiên cứu: Đạt hiệu quả cao nhất phù hợp với cơ sở hạ tầng hiện có, phù hợp về kinh tế. 3. Kết luận và khuyến nghị: Chất lượng và độ khả dụng của kênh cao, cung cấp kênh điểm - điểm trong suốt với chất lượng cao, cho phép mạng có khả năng bảo vệ trước các sự cố cao, thoả mãn nhu cầu chất lượng. Khi áp dụng các cơ chế bảo vệ và khôi phục dữ liệu cho tuyến quang trục dựa trên nền tảng hệ thống DWDM, ta phải chú ý đến đặc điểm của tuyến quang trục phải chú ý tới hiệu quả kinh tế và khả năng phục hồi ở bất cứ trường hợp sự cố nào vì chi phí đầu tư là rất lớn và độ tin cậy của hệ thống.
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 292