Duyệt theo bộ sưu tập Sách TK Tiếng Việt (Tất cả)
Sắp xếp :
Kế toán ngân hàng : Lý thuyết, bài tập & bài giải / PGS.TS Nguyễn Thị Loan (Chủ biên)15-06-2020Giới thiệu những vấn đề cơ bản của kiểm toán, tổ chức kiểm toán và hoạt động của các tổ chức kiểm toán, báo cáo kiểm toán...
Quy hoạch du lịch / Bùi Thị Hải Yến15-06-2020Trình bày những vấn đề lí luận và thực tiễn qui hoạch du lịch. Nghiên cứu tiềm năng, các điều kiện, thực trạng kinh doanh, xây dựng, dự báo nhu cầu phát triển, các định hướng chiến lược phát triển, tổ chức thực hiện các dự án quy hoạch phát triển du lịch. Quy hoạch du lịch ở vùng biển, vùng núi, các vùng nông thôn
Đại cương ngôn ngữ học. /. GS. TS. Đỗ Hữu Châu, PGS. TS. Bùi Minh Toàn. Tập 1 /14-06-2020Khái quát về ngữ dụng học và nghiên cứu các vấn đề về chiếu vật và chỉ xuất, hành vi ngôn ngữ, lý thuyết lập luận, lý thuyết hội thoại, ý nghĩa hàm ẩn và ý nghĩa tường minh
Đại cương lịch sử Việt Nam. /. Chủ biên: Lê Mậu Hãn. Tập III /, 1945 - 2006 / 14-06-2020Trình bày tổng quan lịch sử Việt Nam trong giai đoạn từ 1945 đến 2006: thời kì kháng chiến chống Pháp và xây dựng nền dân chủ, thời kì xây dựng miền Bắc và đấu tranh thống nhất đất nước, thời kì Việt Nam xây dựng đất nước theo định hướng XHCN
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 1089