Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Kỹ thuật nhận dạng mặt người và ứng dụng hỗ trợ công tác đánh giá cán bộ tại bộ phận một cửa điện tử / Đặng Bảo Ngọc; NHDKH PGS.TS Đỗ Năng Toàn
H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2017
65 tr. ; A4
Đặng, Bảo Ngọc
Luận văn đã được thực hiện nhằm nghiên cứu các kỹ thuật nhận dạng mặt người ứng dụng xác thực công dân có tham gia vào đóng góp cho cán bộ trong các bộ phận một cửa điện tử, tạo hiệu quả cho công việc cải cách hành chính. Đề tài được triển khai và đạt được mục đích là: Tìm hiểu công tác đánh giá cán bộ tại bộ phận một cửa điện tử, nghiên cứu các phương pháp và mô hình nhận dạng mặt người phục vụ việc xác thực công dân có tham gia vào quá trình đánh giá cán bộ tại bộ phận một cửa và xây dựng thử nghiệm phần mềm hỗ trợ việc đánh giá cán bộ giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa. Thông qua hoạt động bộ phận một cửa điện tử tại đơn vị nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và nhân dân khi đến giao dịch đảm bảo tính công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết công việc; từng bước đơn giản hoá các thủ tục hành chính, đồng thời qua đó để đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, phẩm chất đạo đức của đội ngũ công chức các phòng, ban chuyên môn, nhất là các công chức trực tiếp giao dịch tại bộ phận một cửa điện tử: Đảm bảo yêu cầu thạo việc, công tâm, có trình độ, năng lực chuyên môn, kỷ năng hành chính, khả năng giao tiếp với tổ chức và công dân, có tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân tận tuỵ, nhã nhặn; suy giảm tình trạng hách dịch, cửa quyền khi giao dịch, giải quyết công việc với tổ chức và công dân.
Đầu mục:2 Tài liệu số:1

       1 of 1