Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Pháp luật điều chỉnh về khuyến mại trong lĩnh vực viễn thông di động tại Việt Nam / Bùi Quang Khải; TS Vũ Đặng Hải Yến
H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội 2015
79 tr. ; A4
Bùi, Quang Khải

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1