Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Đại cương lịch sử Việt Nam. / Lê Hậu Mãn; Trần Bá Đệ; Nguyễn Văn Thư. Tập 3
Hà Nội : Nxb Giáo dục, 2001
343 tr. ; 24 cm
Lê, Mậu Hãn
Tóm tắt lịch sử Việt Nam từ thời nguyên thuỷ đến năm 2000, chia theo từng thời kỳ: thời dựng nước, thời Bắc thuộc, thời phong kiến dân tộc, cách mạng Tháng 8, kháng chiến chống Pháp, kháng chiến chống Mỹ và giai đoạn hiện tại xây dựng đất nước theo định hướng XHCN
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1