Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Những nội dung cơ bản của Luật xử lý vi phạm hành chính / Vụ pháp luật hình sự - Hành chính
H. : Tư pháp, 2012
318tr. ; 19cm

Giới thiệu nội dung Luật xử lý vi phạm hành chính gồm những qui định chung và qui định cụ thể về xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng các biện pháp xử lý hành chính, các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính, những qui định đối với người chưa thành niên vi phạm hành chính và điều khoản thi hành
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:6) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và hướng dẫn thi hành : (Lao động, an toàn giao thông đường sắt, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa, thuỷ sản, y tế, an ninh trật tự), Tập 2
H. : Chính trị quốc gia, 1996
342tr. ; 19cm

Các văn bản mới ban hành về xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực: lao động, an toàn giao thông đường sắt, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa, thuỷ sản, y tế, an ninh trật tự
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường từ thực tiễn áp dụng của tỉnh Hà Nam / Đoàn Văn Hạnh; NHDKH TS Dương Thanh An
H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2017
74 tr. ; A4
Đoàn, Văn Hạnh
Để tăng cường hơn nữa hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về môi trường việc hoàn thiện hệ thống về xử lý VPHC trong lĩnh vực BVMT từ thực tiễn áp dụng của tỉnh Hà Nam theo hướng đồng bộ, thống nhất và hợp lý là một đòi hỏi khách quan, là yêu cầu cấp thiết hiện nay. - Mục đích của luận văn: nghiên cứu một số vấn đề lý luận cơ bản về pháp luật xử phạt VPHC trong lĩnh vực BVMT; Đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn tổ chức thực hiện pháp luật trong lĩnh vực này của tỉnh Hà Nam từ đó sẽ đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về xử lý VPHC trong lĩnh vực BVMT - Phạm vi nghiên cứu khảo sát của đề tài: tập trung chủ yếu vào các quy định của Luật BVMT năm 2014; Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; - Phương pháp nghiên cứu: phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng, tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và Pháp luật; phương pháp phân tích, tổng hợp, thống kê, so sánh... - Kết quả nghiên cứu quan trọng nhất: Luận văn đưa ra những kiến nghị có thể là ý kiến đóng góp cho việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT và nâng cao hiệu quả của công tác xử phạt vi phạm hành chính trên thực tế.
Đầu mục:2 Tài liệu số:1

       1 of 1