Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Giáo trình giải tích. / Trần Đức Long. Tập 1, Phép tính vi phân của hàm một biến và nhiều biến /
Hà Nội : Nxb ĐH Quốc gia Hà Nội, 2005
235tr. ; 21cm
Trần, Đức Long
Tập 1 của bộ sách nói về các phép tính vi phân của hàm một biến và nhiều biến.
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1