Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh
Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2003.
491 tr. ; 21 cm.
Đặng, Xuân Kỳ
Khái niệm, nguồn gốc quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Trình bày các nội dung chủ yếu trong tư tưởng của Bác về các vấn đề dân tộc, cách mạng giải phóng dân tộc, chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, về ĐCSVN, đại đoàn kết dân tộc, quân sự, xây dựng nhà nước, về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, các vấn đề đạo đức, nhân văn, văn hoá và vấn đề vận dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay
Đầu mục:40 (Lượt lưu thông:29) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1