Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bài tập kỹ thuật nhiệt / Bùi Hải
Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2006
183 tr. ; 21 cm
Bùi, Hải

Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Kỹ thuật nhiệt / PGS. PTS Bùi Hải; PGS, PTS Trần Thế Sơn
Hà Nội : Khoa học Kỹ thuật, 1998
216tr. ; 27cm
Bùi, Hải
Tài liệu cung cấp các thông tin về kỹ thuật nhiệt
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Kỹ thuật nhiệt / PGS.TS. Bùi Hải, PGS.TS. Trần Thế Sơn.
Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2008
218 tr ; 27 cm.
Bùi, Hải

Đầu mục:7 (Lượt lưu thông:7) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1