Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam / TS. Nguyễn Văn Luật, ThS. Nguyễn Thị Phương, ThS. Nguyễn Phước Thọ
H. : Công an Nhân dân, 2011
319tr. ; 24cm
TS. Nguyễn Văn Luật
Trình bày những nội dung cơ bản của luật hiến pháp về hình thức tổ chức nhà nước, cơ cấu và thẩm quyền của bộ máy nhà nước, trình tự hình thành các cơ quan nhà nước, chính sách đối nội và đối ngoại của nhà nước; quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Giới thiệu những nguyên tắc tổ chức, cơ cấu và hoạt động của Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân của nước cộng hoà XHCN Việt Nam
Đầu mục:11 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
H : Chính trị Quốc gia, 2014
71 tr ; 19 cm

Gồm 11 chương. chế độ chính trị; quyền con người quyền và nghĩa vụ của công dân; kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ và môi trường; bảo vệ tổ quốc...
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
H : Chính trị Quốc gia, 2015
91 tr ; 19 cm

Gồm 11 chương. chế độ chính trị; quyền con người quyền và nghĩa vụ của công dân; kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ và môi trường; bảo vệ tổ quốc...
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam sửa đổi năm 2013 và quy định một số điểm thi hành Hiến Pháp / Ngọc Linh biên soạn
H : Dân trí, 2014
219 tr ; 19 cm

Cuốn sách gồm toàn bộ nội dung của Bản Hiến Pháp mới nhất 2013 và nghị quyết số 6/2013 QH13 ngày 28/11/2013 của chính phủ quy định một số điểm thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam sửa đổi năm 2013 và quy định một số điểm thi hành Hiến Pháp / Ngọc Linh biên soạn
H : Dân trí, 2018
219 tr ; 19 cm

Cuốn sách gồm toàn bộ nội dung của Bản Hiến Pháp mới nhất 2013 và nghị quyết số 6/2013 QH13 ngày 28/11/2013 của chính phủ quy định một số điểm thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Đầu mục:5
       1 of 1