Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Đại cương Lịch sử Việt Nam toàn tập : Từ thời nguyên thủy đến năm 2000 / GS Trương Hữu Quýnh, GS Đinh Xuân Lâm, PGS Lê Mậu Hãn
Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2010
1175 Tr ; 24 cm
Trương, Hữu Quýnh
Giới thiệu lịch sử Việt Nam qua các giai đoạn: từ thời nguyên thuỷ đến 1858 (thời nguyên thuỷ, dựng nước, thời kỳ Bắc thuộc và chống Bắc thuộc, phong kiến dân tộc), lịch sử giai đoạn 1858-1945, 1945-2000 (chống thực dân Pháp, chống Mỹ, xây dựng đất nước theo định hướng XHCN)...
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Đại cương Lịch sử Việt Nam toàn tập : Từ thời nguyên thủy đến năm 2000 / GS Trương Hữu Quýnh, GS Đinh Xuân Lâm, PGS Lê Mậu Hãn
Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2001
1170 Tr ; 24 cm
Trương, Hữu Quýnh
Giới thiệu lịch sử Việt Nam qua các giai đoạn: từ thời nguyên thuỷ đến 1858 (thời nguyên thuỷ, dựng nước, thời kỳ Bắc thuộc và chống Bắc thuộc, phong kiến dân tộc), lịch sử giai đoạn 1858-1945, 1945-2000 (chống thực dân Pháp, chống Mỹ, xây dựng đất nước theo định hướng XHCN)...
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1