Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Tự học nghề chế bản điện tử : Adobe PageMaker 6.5 / Võ Hiếu Nghĩa
Tp. Hồ Chí Minh : Thống Kê, 1999
624 tr. ; 20,5 cm
Võ, Hiếu Nghĩa
Lý thuyết và thực tập cơ bản chương trình Page Maker 6.5 để chế bản một quyển sách "Phần tham khảo Page Maker 6.5" giúp bạn thực hành từ khâu đầu tiên: Dựng một ấn phẩm đến in ấn phẩm
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1