Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Giáo trình căn bản về mạng : Điều hành quản trị / Nguyễn Tiến - Đặng Xuân Hường - Nguyễn Văn Hoài
Hà Nội : Giáo dục, 1999
507 tr. ; 24 cm
Nguyễn, Tiến
Nội dung cuốn sách gồm: căn bản về mạng, mô hình OSI, cáp mạng - vật truyền tải, topoo mạng, truyền dũ liệu, các bộ giao thức, kiến trúc mạng, khả năng tương kết mạng, in trên mạng điều hành mạng, các kỹ thuật chỉnh sự cố, tiến trình hoạch định mạng và lắp đặt...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1