Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Giáo trình kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh. / TS. Nguyễn Thế Phán chủ biên.
Hà Nội : Nxb. Đại học Kinh tế quốc dân, 2008
326 tr. ; 21 cm.
Nguyễn, Thế Phán.
Trình bày khái quát về văn bản, chức năng, phân loại những yêu cầu chung và qui trình soạn thảo văn bản. Sử dụng ngôn ngữ, tạo lập văn bản và trình bày nội dung văn bản. Soạn thảo văn bản qui phạm pháp luật, tác nghiệp hành chính, quản trị doanh nghiệp, quản lí kinh tế doanh nghiệp.
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Giáo trình kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh. / TS. Nguyễn Thế Phán chủ biên.
Hà Nội : Nxb. Đại học Kinh tế quốc dân, 2010
326 tr. ; 21 cm.
Nguyễn, Thế Phán.
Trình bày khái quát về văn bản, chức năng, phân loại những yêu cầu chung và qui trình soạn thảo văn bản. Sử dụng ngôn ngữ, tạo lập văn bản và trình bày nội dung văn bản. Soạn thảo văn bản qui phạm pháp luật, tác nghiệp hành chính, quản trị doanh nghiệp, quản lí kinh tế doanh nghiệp.
Đầu mục:36
3
Soạn thảo và xử lý văn bản quản lý nhà nước / PGS.TSKH. Nguyễn Văn Thâm.
Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2001
423 tr. ; 21 cm.
Nguyễn, Văn Thâm.
Nội dung cuốn sách bao gồm một số vấn đề chủ yếu liên quan đến việc xây dựng và sử dụng các văn bản quản lí nhà nứoc như: thẩm quyền ban hành văn bản theo pháp luật hiện hành, vai trò của văn bản trong hoạt động quản lý nhà nước.
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Soạn thảo và xử lý văn bản trong hoạt động của chính quyền cấp xã / GS.TSKH. Nguyễn Văn Thâm.
Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2010
246 tr. ; 21 cm.
Nguyễn, Văn Thâm.
Nội dung cuốn sách bao gồm một số vấn đề chủ yếu liên quan đến việc xây dựng và sử dụng các văn bản quản lí nhà nứoc như: thẩm quyền ban hành văn bản theo pháp luật hiện hành, vai trò của văn bản trong hoạt động quản lý nhà nước.
Đầu mục:2
       1 of 1