Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam : Dành cho sinh viên các trường đại học cao đẳng không chuyên / Nguyễn Viết Thông
H. : Chính trị Quốc gia, 2016
277tr. ; 21cm
Nguyễn, Viết Thông
Góp phần quan trọng đối với nhiệm vụ giáo dục lý luận chính trị cho học sinh sinh viên
Đầu mục:1
2
3
Giáo trình đường lối quân sự : Dùng cho đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh / TS. Nguyễn Đức Ngọc (Chủ biên)
H. : Giáo dục Việt Nam, 2017
187 tr. ; 24 cm
Nguyễn, Đức Ngọc
Giới thiệu những vấn đề cơ bản về chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố, tăng cường quốc phòng - an ninh trong tình hình mới
Đầu mục:5
4
Hướng dẫn học đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam / Đinh Văn Chế
H. : NXB Thông Tin và Truyền Thông, 2013
179 Tr. ; 24 cm.
Đinh Văn Chế
Nghiên cứu đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam theo các thời kì 1930-1954, 1955-1975, thời kì đổi mới đất nước; đường lối công nghiệp hoá, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển văn hoá, giải quyết các vấn đề xã hội và đường lối đối ngoại
Đầu mục:26 (Lượt lưu thông:20) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1