Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Giáo trình Lịch sử Nhà nước và Pháp luật Việt Nam / GS.TS.Lê Minh Tâm; ThS.Vũ Thị Nga
H. : Tư pháp, 2013
252tr. ; 24cm
Vũ, Thị Nga
Sách này: trình bày quá trình hình thành nhà nước đầu tiên ở Việt nam - nhà nước Văn lang - Âu lạc, nhà nước Việt nam thời thời kì bắc thuộc, nhà nước và pháp luật phong kiến Việt nam; một số vấn đề chung về nhà nước và pháp luật phong kiến...
Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Giáo trình Lịch sử Nhà nước và Pháp luật Việt Nam / GS.TS.Lê Minh Tâm; ThS.Vũ Thị Nga
H. : Công an nhân dân, 2011
575tr. ; 22cm
Vũ, Thị Nga
Sách này: trình bày quá trình hình thành nhà nước đầu tiên ở Việt nam - nhà nước Văn lang - Âu lạc, nhà nước Việt nam thời thời kì bắc thuộc, nhà nước và pháp luật phong kiến Việt nam; một số vấn đề chung về nhà nước và pháp luật phong kiến...
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:21) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Giáo trình Lịch sử Nhà nước và Pháp luật Việt Nam / GS.TS.Lê Minh Tâm; ThS.Vũ Thị Nga
H. : Công an nhân dân, 2009
576tr. ; 21cm
Vũ, Thị Nga
Sách này: trình bày quá trình hình thành nhà nước đầu tiên ở Việt nam - nhà nước Văn lang - Âu lạc, nhà nước Việt nam thời thời kì bắc thuộc, nhà nước và pháp luật phong kiến Việt nam; một số vấn đề chung về nhà nước và pháp luật phong kiến...
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:11) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Giáo trình Lịch sử Nhà nước và Pháp luật Việt Nam / ThS.Vũ Thị Nga, NCV Phạm Điềm. ThS Vũ Thị Yến
H. : Tư pháp, 2013
252tr. ; 24cm
Vũ, Thị Nga
Sách này: trình bày quá trình hình thành nhà nước đầu tiên ở Việt nam - nhà nước Văn lang - Âu lạc, nhà nước Việt nam thời thời kì bắc thuộc, nhà nước và pháp luật phong kiến Việt nam; một số vấn đề chung về nhà nước và pháp luật phong kiến...
Đầu mục:34 (Lượt lưu thông:4)
       1 of 1