Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Giáo trình Lịch sử Nhà nước và Pháp luật Việt Nam / GS.TS.Lê Minh Tâm; ThS.Vũ Thị Nga
H. : Tư pháp, 2013
252tr. ; 24cm
Vũ, Thị Nga
Sách này: trình bày quá trình hình thành nhà nước đầu tiên ở Việt nam - nhà nước Văn lang - Âu lạc, nhà nước Việt nam thời thời kì bắc thuộc, nhà nước và pháp luật phong kiến Việt nam; một số vấn đề chung về nhà nước và pháp luật phong kiến...
Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Giáo trình Lịch sử Nhà nước và Pháp luật Việt Nam / GS.TS.Lê Minh Tâm; ThS.Vũ Thị Nga
H. : Công an nhân dân, 2011
575tr. ; 22cm
Vũ, Thị Nga
Sách này: trình bày quá trình hình thành nhà nước đầu tiên ở Việt nam - nhà nước Văn lang - Âu lạc, nhà nước Việt nam thời thời kì bắc thuộc, nhà nước và pháp luật phong kiến Việt nam; một số vấn đề chung về nhà nước và pháp luật phong kiến...
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:21) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Giáo trình Lịch sử Nhà nước và Pháp luật Việt Nam / ThS.Vũ Thị Nga, NCV Phạm Điềm. ThS Vũ Thị Yến
H. : Tư pháp, 2013
252tr. ; 24cm
Vũ, Thị Nga
Sách này: trình bày quá trình hình thành nhà nước đầu tiên ở Việt nam - nhà nước Văn lang - Âu lạc, nhà nước Việt nam thời thời kì bắc thuộc, nhà nước và pháp luật phong kiến Việt nam; một số vấn đề chung về nhà nước và pháp luật phong kiến...
Đầu mục:34 (Lượt lưu thông:4)
4
Luật Luật sư năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành
H. : Chính trị Quốc gia, 2014
259tr. ; 19 cm

Giới thiệu toàn văn Luật Luật sư năm 2006 và luật sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2012
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1