Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Giáo trình lý thuyết xác suất & thống kê toán / PGS. TS. Nguyễn Cao Văn, TS. Trần Thái Ninh
Hà Nội : Đại học Kinh tế quốc dân, 2008
639 tr. ; 21 cm
Nguyễn, Cao Văn
Khái quát về lý thuyết xác suất và thống kê toán, áp dụng các phương pháp của xác suất, thống kê toán trong nghiên cứu kinh tế. Giới thiệu khả năng ứng dụng rộng rãi của phương pháp toán nói chung và xá suất thống kê nói riêng trong việc giải quyết các vấn đề thực tiễn.
Đầu mục:12 (Lượt lưu thông:12) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1