Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bài tập toán học cao cấp : / Nguyễn Đình Trí (chủ biên), Tạ Văn Dĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh. Tập 1, Đại số và hình học giải tích.
Hà Nội : Giáo dục., 1999.
400 tr. ; 19 cm.
Nguyễn, Đình Trí.

Đầu mục:7 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Bài tập toán học cao cấp : / Nguyễn Đình Trí (chủ biên), Tạ Văn Dĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh. Tập 1, Đại số và Hình học giải tích.
Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2014
415tr. ; 19 cm.
Nguyễn, Đình Trí.

Đầu mục:19 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Giáo trình đại số / PGS.TS Bùi Minh Trí, GVC Bùi Tuấn Khang
Hà Nội : Thống Kê, 2007
216 tr ; 23 cm
Bùi, Minh Trí.

Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:26) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Giáo trình đại số / PGS.TS Bùi Minh Trí, GVC Bùi Tuấn Khang
Hà Nội : Thống Kê, 2007
248 tr ; 25 cm
Bùi, Minh Trí.

Đầu mục:8 (Lượt lưu thông:20) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Toán Kinh Tế : Mô hình toán học. / PGS.TS Bùi Minh Trí. Phần 2 /
Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 1998
436 tr ; 22 cm
Bùi, Minh Trí
Mô hình kinh tế và mô hình toán kinh tế; phuơng pháp cân đối liên nghành;phưong pháp sơ đồ mạng lưói (PERT); quy hoạch thực nghiệm; mô hình phục vụ đám đông; mô hình quản lí dự trữ; dự báo kinh tế
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1