Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Asean những vấn đề và xu hướng / Phạm Nguyên Long chủ biên
Hàn Nội : Khoa học xã hội, 1997
450 tr ; 21 cm
Phạm, Nguyên Long
Trình bày các vấn đề hợp tác kinh tế trong nội bộ ASEAN. Hợp tác giữa ASEAN với các khu vực mậu dịch tự do như: NAFTA, EU và APEC, an ninh khu vực, văn hoá, môi trường, tôn giáo, dân tộc và phụ nữ
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Hợp đồng hợp tác kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam - Thực trạng và giải pháp / Dương Thị Ánh Tuyết; GVHD: TS. Đoàn Trung Kiên
H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2016
65tr. ; A4
Dương, Thị Ánh Tuyết
Mục đích và phương pháp nghiên cứu: Trên cơ sở phân tích thực trạng áp dụng các quy định của pháp luật Việt Nam vào thực tiễn, chỉ ra những bất cập còn tồn tại, so sánh kinh nghiệm pháp luật tương ứng của một số nước trên thế giới, những bài học kinh nghiệm rút ra từ các cuộc khủng hoảng tài chính trên thế giới qua đó luận văn đề ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hơn nữa pháp luật về hợp đồng hợp tác kinh doanh ở Việt Nam hiện nay. Kết quả nghiên cứu và khuyến nghị: Luận văn là công trình nghiên cứu chi tiết những quy định của Pháp luật về Hợp đồng hợp tác kinh doanh, thực trạng pháp luật và tình hình thực thi pháp luật về hợp đồng hợp tác kinh doanh - Về mặt lý luận: Luận văn phân tích, làm rõ thêm một số vấn đề lý luận cơ bản về hợp đồng hợp tác kinh doanh; phân tích đặc trưng pháp lý của hợp đồng hợp tác kinh doanh và các quy định pháp luật có liên quan. - Về mặt thực tiễn: Luận văn phân tích những bất cập, vướng mắc trong các qui định của pháp luật điều chỉnh hợp đồng hợp tác kinh doanh, từ đó đề ra phương hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật. So với những công trình đã nghiên cứu, Luận văn kế thừa kết quả nghiên cứu của những công trình nghiên cứu trước. Bên cạnh đó, Luận văn đã có những nghiên cứu, đóng góp để hoàn thiện hệ thống pháp luật điều chỉnh hợp đồng hợp tác kinh doanh.
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

3
Việt Nam chiến lược hợp tác quốc gia 2007 - 2011 / Ngân hàng thế giới
Hà Nội : Ngân hàng thế giới tại Việt Nam, 2007
50 tr ; 27 cm

Trình bày một số chiến lược Hợp tác Quốc gia với Việt Nam của Ngân hàng thế giới giai đoạn 2007-2011 như: Chiến lược tăng trưởng kinh tế xã hội, cải thiện môi trường kinh doanh, tăng cường hoà nhập xã hội, quản lí tài nguyên thiên nhiên và môi trường, quản lí điều hành, rủi ro, tín dụng...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1