Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Công nghệ sinh học : Dùng cho sinh viên ĐH, CĐ chuyên và không chuyên ngành CHSH, giáo viên và học sinh THPT / PGS.TS. Nguyễn Như Hiền. Tập 1, inh học phân tử và tế bào - Cơ sở khoa học của Công nghệ sinh học
Hà Nội : Giáo dục, 2007
227Tr ; 19 x 27cm
Nguyễn, Như Hiền,
Cuốn sách cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về Sinh học phân tử và Sinh học tế bào, là hai lĩnh vực nền của Công nghệ sinh học.
Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Công nghệ sinh học : Dùng cho sinh viên ĐH, CĐ chuyên và không chuyên ngành CHSH, giáo viên và học sinh THPT / PGS.TS. Nguyễn Như Hiền. Tập 1, Sinh học phân tử và tế bào - Cơ sở khoa học của Công nghệ sinh học
Hà Nội : Giáo dục, 2013
227Tr ; 19 x 27cm
Nguyễn, Như Hiền,
Cuốn sách cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về Sinh học phân tử và Sinh học tế bào, là hai lĩnh vực nền của Công nghệ sinh học.
Đầu mục:8 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Công nghệ sinh học phân tử : Nguyên lý và ứng dụng của ADN tái tổ hợp / Bernard R. Glick, Jack J. Pasternak
Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2009
853 tr. ; 27cm
Glick, Bernard R.
Cuốn sách cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về Sinh học phân tử và Sinh học tế bào, là hai lĩnh vực nền của Công nghệ sinh học.
Đầu mục:7 (Lượt lưu thông:7) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1