Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bài tập toán học cao cấp : / Nguyễn Đình Trí (chủ biên), Tạ Văn Dĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh. Tập 1, Đại số và hình học giải tích.
Hà Nội : Giáo dục., 1999.
400 tr. ; 19 cm.
Nguyễn, Đình Trí.

Đầu mục:7 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Bài tập toán học cao cấp : / Nguyễn Đình Trí (chủ biên), Tạ Văn Dĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh. Tập 1, Đại số và Hình học giải tích.
Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2014
415tr. ; 19 cm.
Nguyễn, Đình Trí.

Đầu mục:19 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Chính trị : Dùng trong các trường trung học chuyên nghiệp / Bộ Giáo dục và Đào tạo
Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2000
276tr. ; 21cm
Lê, Thế Lạng
Khái quát về sự hình thành và phát triển của chủ nghĩa Mác - Lênin; chủ nghĩa xã hội và quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đường lối phát triển kinh tế của đảng; giai cấp công nhân và công đoàn Việt Nam
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Chủ nghĩa xã hội khoa học / : Đề cương bài giảng dùng trong các trường đại học và cao đẳng từ năm học 1991-1992
Hà Nội : Giáo dục, 1997
153tr. ; 21 cm

Vị trí, đối tượng, phương pháp của chủ nghĩa xã hội khoa học; Lược khảo lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa không tưởng; Sự hình thành và các giai đoạn phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học; Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Chủ nghĩa xã hội khoa học / : Đề cương bài giảng dùng trong các trường đại học và cao đẳng từ năm học 1991-1992
Hà Nội : Giáo dục, 1998
153tr. ; 21 cm

Vị trí, đối tượng, phương pháp của chủ nghĩa xã hội khoa học; Lược khảo lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa không tưởng; Sự hình thành và các giai đoạn phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học; Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân...
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 26