Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Giáo Trình Luật HIến Pháp
Hà Nội : Nhà Xuất Bản Công An Nhân Dân, 2009
560tr ; 15x22cm
PGS.TS.Thái Vĩnh Hằng-TS.Vũ Hồng Anh

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Giáo Trình Luật Hiến Pháp / GS.TS.Thái Vĩnh Thắng-PGS.TS. Vũ Hồng Anh
Hà Nội : Công An Nhân Dân, 2015
575tr ; 22cm
Thái,Vĩnh Thắng

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:7) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Giáo trình luật hiến pháp nước ngoài / PTS. Vũ Hồng Anh, PTS. Thái Vĩnh Thắng
H. : Công an nhân dân, 1999
371tr. ; 21cm.
Vũ, Hồng Anh
Khái niệm cơ bản về Luật Hiến pháp nước ngoài. Cách thức tổ chức bộ máy nhà nước; mối quan hệ giữa các cơ quan lập pháp hành pháp, tư pháp; mối quan hệ giữa các cơ quan Nhà nước trung ương với cơ quan Nhà nước địa phương, quyền hạn nghĩa vụ cơ bản của công dân. Những vấn đề của Luật Hiến pháp của các nước Hoa Kỳ, Pháp, Nga, Anh, Nhật Bản, Trung Quốc
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Giáo trình luật hiến pháp Việt Nam / Bùi Xuân Đức
Hà Nội : Công an nhân dân, 2002
431 tr ; 23 cm
Bùi, Xuân Đức
Giới thiệu khái quát những vấn đề cơ bản về luật hiến pháp và sự ra đời, phát triển của nền lập hiến Việt Nam. Phân tích các định chế cơ bản của luật hiến pháp bao gồm: chế độ chính trị, kinh tế, chính sách xã hội, văn hoá, giáo dục, khoa học và công nghệ, đối ngoại, quốc phòng, an ninh quốc gia, quốc tịch Việt Nam...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Giáo trình luật Hiến pháp Việt Nam / Bùi Xuân Đức, Nguyễn Đăng Dung, Lê Hữu Thể
Hà Nội : Tư pháp, 2005
471 tr ; 23 cm
Bùi, Xuân Đức
Khái quát chung về ngành luật hiến pháp Việt Nam, những chế định cơ bản của luật hiến pháp Việt Nam.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3 of 3