SÁNG KIẾN HAY
Forum home |  Danh sách chủ đề
Tác giả: Chủ đề:Một số vấn đề khi xây dựng hệ thống thư viện có hiệu quả trong trường Đại học
Thư Viện HOU
Số bài:5
Avatar image
Một số vấn đề khi xây dựng hệ thống thư viện có hiệu quả trong trường Đại học
»  Ngày đăng:28-Thg10-14
 

Vấn đề thứ nhất : Thế nào là hệ thống thư viện - library system ?

Vấn đề thứ hai : Tại sao các hệ thống thư viện đại học được hình thành không giống nhau ?

Vấn đề thứ ba : Hệ thống thư viện đại học cần thiết như thế nào ?

Vấn đề thứ tư : Làm thế nào để xây dựng 1 hệ thống thư viên có hiệu quả ?

Vấn đề thứ năm : Giải quyết sự lãng phí và không hiệu quả như thế nào ?

 

   
  1 of 1