Tài liệu tập huấn

Danh sách tài liệu tập huấn 2020, người dùng kích vào liên kết (đường link) để tải tài liệu về máy:

1. Luật thư viện

Liên kết: [http://thuvien.hou.edu.vn/HOUKIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/files/TapHuan2020/LuatThuVien.pdf]

2. Nghị Định Quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện

Liên kết: [http://thuvien.hou.edu.vn/HOUKIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/files/TapHuan2020/93_2020_ND-CP_450595.pdf]

3. Hướng dẫn cài đặt phần mềm Quản lý Thư viện tổng thể KIPOS Client

Liên kết: [http://thuvien.hou.edu.vn/HOUKIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/files/TapHuan2020/G02_HuongDanCaiDatKIPOSClient.pdf]

4. Quy trình quản lý Ấn phẩm định kỳ

Liên kết: [http://thuvien.hou.edu.vn/HOUKIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/files/TapHuan2020/QuyTrinhQuanLyAnPhamDinhKy.pdf]

5. Hướng dẫn sử dụng chi tiết các tính năng phân hệ Ấn phẩm định kỳ

Liên kết: [http://thuvien.hou.edu.vn/HOUKIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/files/TapHuan2020/KIPOSAutomation_AnPhamDinhKy.pdf]