Sách TK Tiếng Việt
307.76 LE-F
Đô thị trong thế giới toàn cầu hoá (Sách tham khảo) :
DDC 307.76
Tác giả CN Léautier, Frannie A.
Nhan đề Đô thị trong thế giới toàn cầu hoá (Sách tham khảo) : = quản trị nhà nước, thành tích hoạt động và tính bền vững / Léautier, Frannie A.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2006
Mô tả vật lý 170tr. : Biểu đồ ; 27 cm
Tùng thư Viện Ngân hàng thế giới
Tóm tắt Trình bày những vấn đề liên quan đến việc bảo đảm cho các thành phố, đô thị phát triển trong xu thế toàn cầu hoá hiện nay. Nêu lên vai trò, sự tác động của chính sách đối với quản lí có hiệu quả, các thành phố, đô thị và mối liên hệ giữa toàn cầu hoá, đô thị hoá, quản lí nhà nước, phương hướng giải quyết để đảm bảo đô thị phát triển bền vững
Từ khóa tự do Đô thị
Từ khóa tự do Thế giới
Từ khóa tự do Xã hội học
Từ khóa tự do Toàn cầu hóa
Từ khóa tự do Đô thị hóa
Tác giả(bs) CN Ngô Hoàng Điệp dịch
Tác giả(bs) CN Vũ Cương hiệu đính
Địa chỉ 01Kho Sách TK Tiếng Việt(1): 01209860
Địa chỉ 06Kho Khoa Kinh tế(1): 06100390
000 00000nam#a2200000ui#4500
00128017
0022
004A0DC1C35-44ED-44E8-94B3-85D8730AD797
005201501301432
008081223s2006 vm| vie
0091 0
039|y20150130143204|zminhkhue
082 |a307.76|bLE-F
100 |aLéautier, Frannie A.
245 |aĐô thị trong thế giới toàn cầu hoá (Sách tham khảo) : |b= quản trị nhà nước, thành tích hoạt động và tính bền vững / |cLéautier, Frannie A.
260 |aHà Nội : |bChính trị quốc gia, |c2006
300 |a170tr. : |bBiểu đồ ; |c27 cm
490 |aViện Ngân hàng thế giới
520 |aTrình bày những vấn đề liên quan đến việc bảo đảm cho các thành phố, đô thị phát triển trong xu thế toàn cầu hoá hiện nay. Nêu lên vai trò, sự tác động của chính sách đối với quản lí có hiệu quả, các thành phố, đô thị và mối liên hệ giữa toàn cầu hoá, đô thị hoá, quản lí nhà nước, phương hướng giải quyết để đảm bảo đô thị phát triển bền vững
653 |aĐô thị
653 |aThế giới
653 |aXã hội học
653 |aToàn cầu hóa
653 |aĐô thị hóa
700 |aNgô Hoàng Điệp dịch
700|aVũ Cương hiệu đính
852|a01|bKho Sách TK Tiếng Việt|j(1): 01209860
852|a06|bKho Khoa Kinh tế|j(1): 06100390
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01209860 Kho Sách TK Tiếng Việt 307.76 LE-F Sách Tiếng Việt 1
2 06100390 Kho Khoa Kinh tế 307.76 LE-F Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào