Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
343.67 NG-D
Pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc /
DDC 343.67
Tác giả CN Nguyễn, Hải Đăng
Nhan đề Pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc / Nguyễn Hải Đăng; NHDKH TS Phạm Thị Hương Lan
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 106 tr. ; A4
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
Tóm tắt Mục đích và phương pháp nghiên cứu Pháp luật về bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và thực tiễn áp dụng, tác giả đã sử dụng các phương pháp: phân tích, so sánh, thống kê, tổng kết thực tiễn đánh giá tình hình thực tế áp dụng. Qua đó, phát hiện những bất cập, thực tiễn áp dụng các quy định pháp luật. Đề xuất một số giải pháp để hoàn thiện pháp luật,đưa ra những kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác thực thi pháp luật về bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bản tỉnh Vĩnh Phúc. * Kết quả nghiên cứu: Luận văn đã phân tích đánh giá thực trạng, những bất cập thực tế của pháp luật về bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và thông qua các vụ việc ở thực tiễn, qua đó đưa ra cách nhìn tổng quát về pháp luật về bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, tác giả đã đưa ra các đề xuất,kiến nghị cho việc hoàn thiện các quy định pháp luật. * Kết luận:“ Pháp luật về bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc” là đề tài có tính cấp thiết để góp phần nâng cao chất lượng để áp dụng vào thực tiễn tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian tới.
Từ khóa tự do Bồi thường
Từ khóa tự do Tỉnh Vĩnh Phúc
Từ khóa tự do hỗ trợ và tái định cư
Từ khóa tự do Nhà nước thu hồi đất
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(1): 07103275
Địa chỉ 08Kho Khoa Sau Đại học(1): 08101131
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172642
0027
00481FEF44E-1E8C-4699-9AB0-AB4CC0C2ECC4
005201908131249
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190813124910|bdtmkhue|y20190425153846|zdtmkhue
082 |a343.67|bNG-D
100 |aNguyễn, Hải Đăng
245 |aPháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc / |cNguyễn Hải Đăng; NHDKH TS Phạm Thị Hương Lan
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2018
300 |a106 tr. ; |cA4
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
520 |aMục đích và phương pháp nghiên cứu Pháp luật về bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và thực tiễn áp dụng, tác giả đã sử dụng các phương pháp: phân tích, so sánh, thống kê, tổng kết thực tiễn đánh giá tình hình thực tế áp dụng. Qua đó, phát hiện những bất cập, thực tiễn áp dụng các quy định pháp luật. Đề xuất một số giải pháp để hoàn thiện pháp luật,đưa ra những kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác thực thi pháp luật về bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bản tỉnh Vĩnh Phúc. * Kết quả nghiên cứu: Luận văn đã phân tích đánh giá thực trạng, những bất cập thực tế của pháp luật về bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và thông qua các vụ việc ở thực tiễn, qua đó đưa ra cách nhìn tổng quát về pháp luật về bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, tác giả đã đưa ra các đề xuất,kiến nghị cho việc hoàn thiện các quy định pháp luật. * Kết luận:“ Pháp luật về bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc” là đề tài có tính cấp thiết để góp phần nâng cao chất lượng để áp dụng vào thực tiễn tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian tới.
653 |aBồi thường
653 |aTỉnh Vĩnh Phúc
653 |ahỗ trợ và tái định cư
653 |aNhà nước thu hồi đất
852|a07|bKho Khoa Luật|j(1): 07103275
852|a08|bKho Khoa Sau Đại học|j(1): 08101131
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2018/343.67/nguyenhaidang/nguyenhaidang_001thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07103275 Kho Khoa Luật 343.67 NG-D Luận văn 1
2 08101131 Kho Khoa Sau Đại học 343.67 NG-D Luận văn 2
  1 of 1