Sách TK Tiếng Việt
000 LE-D
Ngôn Ngữ Truy Vấn & Hệ Quản Trị CSDL
DDC 000
Tác giả CN Lê, Hữu Dũng
Nhan đề Ngôn Ngữ Truy Vấn & Hệ Quản Trị CSDL
Thông tin xuất bản Hà Nội : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2015
Mô tả vật lý 123tr.
Khoa Công Nghệ Thông Tin
Ngành đào tạo Công Nghệ Thông Tin
Môn học Ngôn Ngữ Truy Vấn & Hệ Quản Trị CSDL
Tác giả(bs) CN Lê Hữu Dũng
Địa chỉ 02Kho Khoa Công nghệ Thông tin(1): 02101130
000 00000nam#a2200000ui#4500
00176703
0022
0049A1EDE5E-8BC9-47F8-8E30-C31BD5FABE77
005202304061628
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|a20230406162855|btdnam|y20230331110615|zntanguyet
082 |a000|bLE-D
100 |aLê, Hữu Dũng
245 |aNgôn Ngữ Truy Vấn & Hệ Quản Trị CSDL
260 |aHà Nội : |bViện Đại Học Mở Hà Nội, |c2015
300 |a123tr.
690 |aCông Nghệ Thông Tin
691 |aCông Nghệ Thông Tin
692 |aNgôn Ngữ Truy Vấn & Hệ Quản Trị CSDL
700 |aLê Hữu Dũng
852|a02|bKho Khoa Công nghệ Thông tin|j(1): 02101130
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 02101130 Kho Khoa Công nghệ Thông tin 000 LE-D Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào