Luận văn
343.67 NG-D
Pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng cho vay có bảo đảm bằng tài sản thế chấp là bất động sản từ thực tiễn Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai /
DDC 343.67
Tác giả CN Nguyễn, Thị Kim Dung
Nhan đề Pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng cho vay có bảo đảm bằng tài sản thế chấp là bất động sản từ thực tiễn Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai / Nguyễn Thị Kim Dung; NHDKH TS. Nguyễn Văn Tuyến
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2021
Mô tả vật lý 83 tr. ; A4
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
Tóm tắt Luận văn góp phần phân tích đã phân tích, hệ thống hóa, làm sáng tỏ khái niệm, đặc điểm tranh chấp hợp đồng cho vay và giải quyết tranh chấp hợp đồng cho vay có bảo đảm tài sản thế chấp là bất động sản tại Tòa án. Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng giải quyết tranh chấp qua thực tiễn xét xử tại Tòa án nhân dân tại tỉnh Lào Cai, từ đó đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện pháp luật và bảo đảm thực thi pháp luật về giải quyết tranh chấp về hợp đồng cho vay có bảo đảm tài sản thế chấp là bất động sản bằng phương thức Tòa án. Kết quả nghiên cứu của luận văn có thể vận dụng làm kinh nghiệm cho các địa phương khác, tổng kết kinh nghiệm xét xử của hệ thống Tòa án nhân dân. Đồng thời có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu, giảng dạy, học tập trong các cơ sở đào tạo luật và các cơ sở đào tạo chức danh tư pháp.
Nguồn bổ sung Tài liệu nội sinh
Từ khóa tự do Lào Cai
Từ khóa tự do bảo đảm bằng tài sản thế chấp là bất động sản
Từ khóa tự do tranh chấp hợp đồng cho vay
000 00000nam#a2200000ui#4500
00176298
0027
004E3D51B66-B5D6-48B2-AE63-BF00C309C586
005202302091502
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|a20230209150204|bdtmkhue|y20221114161443|zdtmkhue
082 |a343.67|bNG-D
100 |aNguyễn, Thị Kim Dung
245 |aPháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng cho vay có bảo đảm bằng tài sản thế chấp là bất động sản từ thực tiễn Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai / |cNguyễn Thị Kim Dung; NHDKH TS. Nguyễn Văn Tuyến
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2021
300 |a83 tr. ; |cA4
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
520 |aLuận văn góp phần phân tích đã phân tích, hệ thống hóa, làm sáng tỏ khái niệm, đặc điểm tranh chấp hợp đồng cho vay và giải quyết tranh chấp hợp đồng cho vay có bảo đảm tài sản thế chấp là bất động sản tại Tòa án. Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng giải quyết tranh chấp qua thực tiễn xét xử tại Tòa án nhân dân tại tỉnh Lào Cai, từ đó đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện pháp luật và bảo đảm thực thi pháp luật về giải quyết tranh chấp về hợp đồng cho vay có bảo đảm tài sản thế chấp là bất động sản bằng phương thức Tòa án. Kết quả nghiên cứu của luận văn có thể vận dụng làm kinh nghiệm cho các địa phương khác, tổng kết kinh nghiệm xét xử của hệ thống Tòa án nhân dân. Đồng thời có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu, giảng dạy, học tập trong các cơ sở đào tạo luật và các cơ sở đào tạo chức danh tư pháp.
541 |aTài liệu nội sinh
653 |aLào Cai
653 |abảo đảm bằng tài sản thế chấp là bất động sản
653 |atranh chấp hợp đồng cho vay
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2022/343.67/nguyenthikimdung/nguyenthikimdung_01thumbimage.jpg
890|a0|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào