Luận văn
343.67 NG-P
Pháp luật về hỗ trợ thuế đối với doanh nghiệp kinh doanh nông sản, thực phẩm sạch ở Việt Nam /
DDC 343.67
Tác giả CN Nguyễn, Văn Phúc
Nhan đề Pháp luật về hỗ trợ thuế đối với doanh nghiệp kinh doanh nông sản, thực phẩm sạch ở Việt Nam / Nguyễn Văn Phúc; NHDKH TS. Trần Vũ Hải
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2021
Mô tả vật lý 88 tr. ; A4
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
Tóm tắt Đề tài nghiên cứu các vấn đề lý luận, thực tiễn của vấn đề hỗ trợ thuế đối với doanh nghiệp kinh doanh nông sản, thực phẩm sạch ở Việt Nam, từ đó đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật. Bằng phương pháp nghiên cứu của chuyên ngành Luật kinh tế như: Phương pháp phân tích tổng hợp, hệ thống, lập luận logic, so sánh, thống kê, diễn giải, quy nạp, khái quát, kết hợp với kinh nghiệm thực tiễn. Đề tài dựa trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử của Chủ nghĩa Mác -Lênin, ... để hoàn thành luận văn. Trên cơ sở phân tích, đánh giá một số vấn đề liên quan đến Pháp luật về hỗ trợ thuế đối với doanh nghiệp kinh doanh nông sản, thực phẩm sạch ở Việt Nam, luận văn đã đưa ra một số giải pháp nhằm xây dựng đồng bộ và hoàn thiện các quy định pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về hỗ trợ thuế đối với doanh nghiệp kinh doanh nông sản thực phẩm sạch. Luận văn đã giải quyết được một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Pháp luật về hỗ trợ thuế đối với doanh nghiệp kinh doanh nông sản, thực phẩm sạch từ thực tiễn ở Việt Nam. Từ đó, đưa ra những đề xuất để xây dựng, hoàn thiện và điều chỉnh các quy phạm pháp luật đảm bảo tính hiệu quả, phù hợp với thực tiễn phát triển ngành nông nghiệp sạch. Luận văn gồm có 03 chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận về hỗ trợ thuế đối với doanh nghiệp kinh doanh nông sản, thực phẩm sạch và pháp luật về hỗ trợ thuế đối với doanh nghiệp kinh doanh nông sản, thực phẩm sạch. Chương 2: Thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật về hỗ trợ thuế đối với doanh nghiệp kinh doanh nông sản, thực phẩm sạch ở VN. Chương 3: Các giải pháp hoàn thiện, nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về hỗ trợ thuế đối với doanh nghiệp kinh doanh nông sản, thực phẩm sạch ở Việt Nam.
Nguồn bổ sung Tài liệu nội sinh
Từ khóa tự do Ưu đãi thuế
Từ khóa tự do hỗ trợ thuế
Từ khóa tự do nông nghiệp sạch
000 00000nam#a2200000ui#4500
00176297
0027
0049AFE6702-4731-4DDE-8502-7D9248E01086
005202302091612
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|a20230209161233|bdtmkhue|y20221114161031|zdtmkhue
082 |a343.67|bNG-P
100 |aNguyễn, Văn Phúc
245 |aPháp luật về hỗ trợ thuế đối với doanh nghiệp kinh doanh nông sản, thực phẩm sạch ở Việt Nam / |cNguyễn Văn Phúc; NHDKH TS. Trần Vũ Hải
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2021
300 |a88 tr. ; |cA4
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
520 |aĐề tài nghiên cứu các vấn đề lý luận, thực tiễn của vấn đề hỗ trợ thuế đối với doanh nghiệp kinh doanh nông sản, thực phẩm sạch ở Việt Nam, từ đó đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật. Bằng phương pháp nghiên cứu của chuyên ngành Luật kinh tế như: Phương pháp phân tích tổng hợp, hệ thống, lập luận logic, so sánh, thống kê, diễn giải, quy nạp, khái quát, kết hợp với kinh nghiệm thực tiễn. Đề tài dựa trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử của Chủ nghĩa Mác -Lênin, ... để hoàn thành luận văn. Trên cơ sở phân tích, đánh giá một số vấn đề liên quan đến Pháp luật về hỗ trợ thuế đối với doanh nghiệp kinh doanh nông sản, thực phẩm sạch ở Việt Nam, luận văn đã đưa ra một số giải pháp nhằm xây dựng đồng bộ và hoàn thiện các quy định pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về hỗ trợ thuế đối với doanh nghiệp kinh doanh nông sản thực phẩm sạch. Luận văn đã giải quyết được một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Pháp luật về hỗ trợ thuế đối với doanh nghiệp kinh doanh nông sản, thực phẩm sạch từ thực tiễn ở Việt Nam. Từ đó, đưa ra những đề xuất để xây dựng, hoàn thiện và điều chỉnh các quy phạm pháp luật đảm bảo tính hiệu quả, phù hợp với thực tiễn phát triển ngành nông nghiệp sạch. Luận văn gồm có 03 chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận về hỗ trợ thuế đối với doanh nghiệp kinh doanh nông sản, thực phẩm sạch và pháp luật về hỗ trợ thuế đối với doanh nghiệp kinh doanh nông sản, thực phẩm sạch. Chương 2: Thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật về hỗ trợ thuế đối với doanh nghiệp kinh doanh nông sản, thực phẩm sạch ở VN. Chương 3: Các giải pháp hoàn thiện, nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về hỗ trợ thuế đối với doanh nghiệp kinh doanh nông sản, thực phẩm sạch ở Việt Nam.
541 |aTài liệu nội sinh
653 |aƯu đãi thuế
653 |ahỗ trợ thuế
653 |anông nghiệp sạch
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2022/343.67/nguyenvanphuc/nguyenvanphuc_01thumbimage.jpg
890|a0|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào