Luận văn
343.67 TR-H
Pháp luật về chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên thành công ty Cổ phần từ thực tiễn thành phố Hà Nội /
DDC 343.67
Tác giả CN Trần, Phương Hoa
Nhan đề Pháp luật về chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên thành công ty Cổ phần từ thực tiễn thành phố Hà Nội / Trần Phương Hoa; NHDKH TS. Trần Thị Thúy
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2021
Mô tả vật lý 83 tr. ; A4
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
Tóm tắt Đề tài nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn pháp luật về chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên thành công ty Cổ phần từ thực tiễn thành phố Hà Nội và đưa ra những phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật. Trong quá trình nghiên cứu, Luận văn sử dụng phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử trong triết học Mác - Lênin; phương pháp thu thập thông tin, phương pháp phân tích, tổng hợp, phương pháp diễn dịch, quy nạp, thống kê, so sánh... để hoàn thiện luận văn. Trên cơ sở phân tích, đánh giá một số vấn đề liên quan đến chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên thành công ty Cổ phần, việc thực hiện pháp luật về pháp luật về chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên thành công ty Cổ phần từ thực tiễn thành phố Hà Nội, luận văn đưa ra một số giải pháp định hướng hoàn thiện các quy định pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về chuyển đổi công ty. Luận văn đã giải quyết được một số vấn đề lý luận và thực tiễn về pháp luật về pháp luật về chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên thành công ty Cổ phần từ thực tế tại thành phố Hà Nội. Từ đó, có những đề xuất điều chỉnh về chính sách pháp luật và các cơ chế khác có liên quan đến chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên thành công ty Cổ phần cho phù hợp với nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Nguồn bổ sung Tài liệu nội sinh
Từ khóa tự do công ty cổ phần
Từ khóa tự do chuyển đổi thành phố Hà Nội
Từ khóa tự do Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên
000 00000nam#a2200000ui#4500
00176292
0027
004ADB9C04D-3128-4868-95AC-270755C9BB45
005202302211023
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|a20230221102324|bdtmkhue|y20221114151745|zdtmkhue
082 |a343.67|bTR-H
100 |aTrần, Phương Hoa
245 |aPháp luật về chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên thành công ty Cổ phần từ thực tiễn thành phố Hà Nội / |cTrần Phương Hoa; NHDKH TS. Trần Thị Thúy
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2021
300 |a83 tr. ; |cA4
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
520 |aĐề tài nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn pháp luật về chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên thành công ty Cổ phần từ thực tiễn thành phố Hà Nội và đưa ra những phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật. Trong quá trình nghiên cứu, Luận văn sử dụng phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử trong triết học Mác - Lênin; phương pháp thu thập thông tin, phương pháp phân tích, tổng hợp, phương pháp diễn dịch, quy nạp, thống kê, so sánh... để hoàn thiện luận văn. Trên cơ sở phân tích, đánh giá một số vấn đề liên quan đến chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên thành công ty Cổ phần, việc thực hiện pháp luật về pháp luật về chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên thành công ty Cổ phần từ thực tiễn thành phố Hà Nội, luận văn đưa ra một số giải pháp định hướng hoàn thiện các quy định pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về chuyển đổi công ty. Luận văn đã giải quyết được một số vấn đề lý luận và thực tiễn về pháp luật về pháp luật về chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên thành công ty Cổ phần từ thực tế tại thành phố Hà Nội. Từ đó, có những đề xuất điều chỉnh về chính sách pháp luật và các cơ chế khác có liên quan đến chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên thành công ty Cổ phần cho phù hợp với nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
541 |aTài liệu nội sinh
653 |acông ty cổ phần
653 |achuyển đổi thành phố Hà Nội
653 |aCông ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2022/343.67/tranphuonghoa/tranphuonghoa_01thumbimage.jpg
890|a0|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào