Luận văn
343.67 LE-T
Pháp luật về xử lý tài sản thế chấp trong hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng từ thực tiễn Thành phố Hà Nội /
DDC 343.67
Tác giả CN Lê, Tuấn Thảo
Nhan đề Pháp luật về xử lý tài sản thế chấp trong hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng từ thực tiễn Thành phố Hà Nội / Lê Tuấn Thảo; NHDKH TS. Nguyễn Minh Hằng
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2021
Mô tả vật lý 75 tr. ; A4
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
Tóm tắt Đề tài nghiên cứu các ván đề lý luận và thực tiễn pháp luật về xử lý tài sản thế chấp trong hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng từ thực tiễn thành phố Hà Nội và đưa ra những phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật. Trong quá trình nghiên cứu, Luận văn sử dụng phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử trong triết học Mác – Lênin; phương pháp thu thập thông tin, phương pháp phân tích, tổng hợp, phương pháp diễn dịch, quy nạp, thống kê, so sánh…để hoàn thiện luận văn. Trên cơ sở phân tích, đánh giá một số vấn đề liên quan đến pháp luật về xử lý tài sản thế chấp trong hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng và thực tiễn áp dụng, thực hiện pháp luật từ thành phố Hà Nội, luận văn đưa ra một số giải pháp định hướng hoàn thiện các quy định pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về xử lý tài sản thế chấp trong hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng. Luận văn đã giải quyết được một số vấn đề lý luận và thực tiễn về xử lý tài sản thế chấp trong hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng từ thực tiễn thành phố Hà Nội. Từ đó, có những đề xuất điều chỉnh về chính sách pháp luật và các cơ chế khác có liên quan đến xử lý tài sản thế chấp trong hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng cho phù hợp với tiến trình cải cách tư pháp và định hướng xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay.
Nguồn bổ sung Tài liệu nội sinh
Từ khóa tự do Hà Nội
Từ khóa tự do tổ chức tín dụng
Từ khóa tự do hoạt động cho vay
Từ khóa tự do Pháp luật về xử lý tài sản thế chấp
000 00000nam#a2200000ui#4500
00176290
0027
004E7E78CE3-A3FF-478A-89A7-5F39E45057D8
005202302081107
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|a20230208110710|bdtmkhue|y20221114151103|zdtmkhue
082 |a343.67|bLE-T
100 |aLê, Tuấn Thảo
245 |aPháp luật về xử lý tài sản thế chấp trong hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng từ thực tiễn Thành phố Hà Nội / |cLê Tuấn Thảo; NHDKH TS. Nguyễn Minh Hằng
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2021
300 |a75 tr. ; |cA4
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
520 |aĐề tài nghiên cứu các ván đề lý luận và thực tiễn pháp luật về xử lý tài sản thế chấp trong hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng từ thực tiễn thành phố Hà Nội và đưa ra những phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật. Trong quá trình nghiên cứu, Luận văn sử dụng phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử trong triết học Mác – Lênin; phương pháp thu thập thông tin, phương pháp phân tích, tổng hợp, phương pháp diễn dịch, quy nạp, thống kê, so sánh…để hoàn thiện luận văn. Trên cơ sở phân tích, đánh giá một số vấn đề liên quan đến pháp luật về xử lý tài sản thế chấp trong hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng và thực tiễn áp dụng, thực hiện pháp luật từ thành phố Hà Nội, luận văn đưa ra một số giải pháp định hướng hoàn thiện các quy định pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về xử lý tài sản thế chấp trong hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng. Luận văn đã giải quyết được một số vấn đề lý luận và thực tiễn về xử lý tài sản thế chấp trong hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng từ thực tiễn thành phố Hà Nội. Từ đó, có những đề xuất điều chỉnh về chính sách pháp luật và các cơ chế khác có liên quan đến xử lý tài sản thế chấp trong hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng cho phù hợp với tiến trình cải cách tư pháp và định hướng xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay.
541 |aTài liệu nội sinh
653 |aHà Nội
653 |atổ chức tín dụng
653 |ahoạt động cho vay
653 |aPháp luật về xử lý tài sản thế chấp
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2022/343.67/letuanthao/letuanthao_01thumbimage.jpg
890|a0|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào